Alkohol- och drogpolicyn

Alkohol- och drogpolicy för SPF Seniorerna Långaryd-Landeryd.

Antagen vid årsmötet 2022-02-14.

SPF Seniorerna Långaryd Landeryd arbetar för en drogfri och meningsfull sysselsättning för våra medlemmar och övriga i vår omgivning.

Alkohol och tobak.

Föreningen tillåter inte sina medlemmar att nyttja tobak och alkohol med en alkoholhalt högre än 2,5% (lättöl, cider) på föreningens månadsmöten.

 Ledare och andra förtroendevalda skall föregå med gott exempel.

Narkotika och doping.

Narkotika, doping och därtill hörande preparat är absolut förbjudna att användas vid föreningens aktiviteter. Skulle sådant förekomma bistår föreningen med kontakter och stöd för medlemmen.

Förankring och genomförande.

Alla medlemmar skall informeras om denna policy. Dels genom att den läses upp på årsmötet, dels att den publiceras på föreningens hemsida. Dessutom ska styrelsen vid minst ett möte per år ha policyn på dagordningen för att se till att den är aktuell och att valda funktionärer får stöd av styrelsen om åtgärder skulle behöva vidtas.

Uppföljning och utvärdering.

Skriftlig redovisning skall årligen göras till Kultur och Folkhälsonämnden i Hylte kommun om:

Hur vi arbetat under året.

Hur förankring skett i föreningen.

Vilket resultat man fått.

Vid föreningens årsmöte sker redovisning enligt ovan. Policyn i sin helhet läses upp och utrymme ges för diskussion.