Årsmöte

Årsmöte 2021

SPF Seniorerna Treklangen
Årsmöte 2021-01-30 kl. 13.30 i Församlingshemmet, Havdhem

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av 2 justerare
4. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Godkännande av verksamhetsberättelsen
7. Godkännande av årsredovisningen
8. Föredragande av revisionsberättelsen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Ersättningar till funktionärer
11. Medlemsavgift 2022
12. Verksamhetsplan för 2021
13. Antal ledamöter i styrelsen. Hittills 4 ordinarie ledamöter och 3 ersättare
14. Val av ordförande för 1 år
15. Val av 2 ordinarie ledamöter och ersättare på 2 år.
I tur att avgå är Eva Lindstöm, Lennart Pettersson, och
ersättare Ingvar Pettersson och P-O Jacobsson
16. Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter
Nuvarande ; Arne Olofsson och Ulf Klasson
ers; Jan Lundqvist och Sven Blomqvist,
17. Val av ombud till distriktsstämman
18. Val av övriga funktionärer;
Web-redaktör. Nuvarande Ally Gahnström
Kontaktperson för äldreomsorgen; Nuvarande Vivianne Pettersson
19. Val av valberedning; I tur att avgå Folke Hafdell.
(Sylve Melin har 1 år kvar och Ann-Marie Siggelin 2 år)
20 Övriga frågor
21 Mötets avslutning