Göteborg genom tiderna

Nedslag i stadens sociala och politiska historia

Forskningen om Göteborgs historia har som regel haft ett merkantilt och industriellt fokus medan politiska, kulturella och socialhistoriska infallsvinklar tenderat att hamna i skymundan. Med antologin "Göteborg genom tiderna", sammanställd till Göteborgs fyrahundraårsjubileum 2021, vill 21 forskare knutna till Göteborgs universitet bredda det gängse perspektivet och belysa stadens historia från nya håll – och även visa på områden som förtjänar att bli föremål för fortsatt forskning.

Förutom de fyra redaktörerna – Jan Christensen, Per Cornell, Johannes Daun och Martin Linde – medverkar ett 20-tal forskare från Göteborgs Universitet