Revisionsberättelse

Uppdaterades: 31 januari 2019

Revisionsberättelse för SPF Seniorerna Backa Kärra ideell förening gällande veksamhetsåret 2018                                                Org. Nr. 802500-8643                                                 

Undertecknad vald av årsmötet för SPF Seniorerna Backa Kärra som revisor att granska förvaltning och räkenskaper får efter utfört uppdrag avge följande revisionsberättelse:

Jag har granskat räkenskapshandlingarna samt tagit del av protokoll och allegat och övriga handlingar som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och veksamhet för räkenskapsåret 2018.

I revisionen ingår även att bedöma om styrelsen handlat i enlighet med stadgar och årmötesbeslut.

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen och räkenskapshandlingarna. Mitt ansvar är att uttala mig om förvaltningen, redovisningen och bokslutet på grundval av revisionen.

Föreningen har årsboksluts-redovisning i enlighet med stadgarna och en lagstadgad arkivering av dokumentationen för bokföringen för de 3 sista åren.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.

Räkenskaperna är förda med stor noggrannhet, alla transationer är bestyrkta med verifikationer.

Jag tillstyrker därför: Att resultaträkningen och balansräkningen fastställs.

                                           Att årets underskott. - 456,66 kronor

                                           tillsammans med balanserat kapital kronor  82898,43

                                           totalt 82441,77 förs över i ny räkning.

                     Och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

                                                                              Göteborg, den 28 januari 2019

                                                                               Mona Sporrenstam

 

                                                                               Av föreningen vald revisor

                                                     

Publicerades: 29 januari 2019 Uppdaterades: 31 januari 2019