Dagordning

Uppdaterades: 31 januari 2019

Dagordning

SPF Seniorerna Backa Kärra Årsmöte 2019-02-07

§ 1 Mötet öppnas av föreningens ordförande.

§ 2 Parentation och tystnad till minne av medlemmar som avled under 2018.

§ 3 Val av mötesfunktionärer:

a/ mötesordförande

b/ sekreterare

c/ justerare tillika rösträknare

§ 4 Är årsmötet stadgeenligt utlyst?

§ 5 Fastställande av dagordning.

§ 6 Genomgång av verksamhetsberättelsen.

§ 7 Genomgång och redovisning av 2018 års bokslut.

§ 8 Revisorernas berättelse.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamheten 2018.

§ 10 Beslut om ev, ersättningar till styrelse och revisorer

§ 11 Behandling av motioner.

§ 12 Förslag till verksamhetsplan och förslag till budget för 2019

§ 13 Förslag till medlemsavgift för 2020.

§ 14 Förslag till antal styrelseledamöter, 5

§ 15 Val av ordförande ett år. (1)

§ 16 Val av styrelseledamöter, ordinarie två år (2)

§ 17 Val av revisor och ersättare.

§ 18 Val av ombud och ersättare till distriktets årsstämma.

§ 19 Beslut om antal ledamöter i valberedningen.

§ 20 Val av valberedningens ordförande och övriga ordinarie ledamöter

i valberedningen.

§ 21 Mötesordföranden tackar för sig.

§ 22 Mötet avslutas.

Publicerades: 30 januari 2019 Uppdaterades: 31 januari 2019