Sammanfattning från styrelsens möte 8 juni 2020

Styrelsen höll sitt ordinarie möte i juni under strikta coronarestriktioner i utemiljö i Karlsby fäbodar. Kassören rapporterade att inkomna medel för medlemsavgifter uppnått budgeterad nivå och lite till. På grund av pandemin blev utdelningen av MedlemsNytt senast dyrare än vanligt då flera exemplar behövde skickas med posten. Om förutsättningarna inte ändras beslutade styrelsen att även nästa exemplars utdelning får ske med utökade portokostnader.

Styrelsen beslutade också att tydliggöra uppdraget till Husgruppen. Varje kommitté som planerar en aktivitet som berör flera än den egna kommittén skall göra en samlad beställning till husgruppen som ombesörjer alla beställningar m m. Detta gäller främst aktiviteter som avser bokning av Wallmansalen. Husgruppen får uppdraget att skapa rutiner för detta. Likaså skall rekrytering ske av värdar och värdinnor som kan bistå vid de olika arrangemangen.

Styrelsen godkände att så länge pandemin fortgår kommer KPR-au att tillika fungera i stället för KPR-mötena.

Informerades om det genomförda digitala årsmötet för SPF: s Distrikt. SPF Seniorerna Falun har numera tre representanter i Distriktsstyrelsen, vilket informeras om redan på vår hemsida. Bertil Eek är ett av Distriktets kongressombud nu den 12 juni.

Styrelsen diskuterade vidare de kontakter som nu tagits med såväl kommundirektören som kommunstyrelsens ordförande när det gäller lokallösningar i Gamla Stadshotellet samt frågan om lokal för ett Seniorernas Hus. En central fråga för båda alternativen är tillgången till ett lämpligt kök, inte minst för nyttjandet av Wallmansalen. Vi inväntar nu besked om en mötestid.

Styrelsen beslutade, med hänsyn till lokalfrågornas möjliga lösning i tiden, att även boka Nybrokyrkan för våren 2021. Då kan kaffe serveras utan föranmälan. För andra större aktiviteter som främst kräver någon form av förtäring i Wallmansalen kommer anmälan att krävas. Här kommer catering att tillämpas. Styrelsen beslutade vidare att planera för ett öppet hus i senare delen av fjärde kvartalet.

Bland övriga korta informationer bör nämnas det fantastiska jobb som åtta medlemmar gör genom att ringa upp alla 80+, vilket är över 600 personer. Mottagandet av detta arbete har varit mycket uppskattat. Ett stycke medlemsvård utöver det vanliga.

För Styrelsen
Anders Sätterberg