190612 KPR - Kommunala pensionärsrådets junimöte

Årets tredje KPR-möte hålls i Kulturhuset med Katarina Gustavsson som ordförande. Enligt reglementet ska rådet ledas av kommunstyrelsens ordförande och Katarina Gustavsson är endast ordinarie ledamot. Hon försäkrar att hon förankrar våra synpunkter och förslag hos kommunstyrelsen.

Välfärdsteknik handlar dagens första ämne om. Jonas Hampus, sektionschef på omvårdnadsförvaltningen, redogör för hur förvaltningen använder de statliga medel som anslagits till teknisk utrustning. Bredband i vård- och omsorgsboendena installeras. Datorer har köpts in för att användas av dem som har svårt att ta sig ut. Hemtjänsten utbildas för att kunna instruera användarna att beställa mat, mediciner, hålla kontakt med närstående via Face Time, t.ex. med hjälp av datorerna Man satsar på digital utrustning för att begränsa resande. I visningslägenheten på Järnet finns nu en "toalettstolsrobot" installerad. En portabel hörslinga har köpts in att användas i lokaler där fast slinga saknas. I den arbetsgrupp som föreslår användningen av de statliga medlen ingår från vår förening Inger Strandmark, Anna Maria Wahlberg och Per Börjesson.

Hur kan gruppen pensionärer delta i vårt välfärdsbygge? Under den rubriken diskuterar vi i form av bikupor hur föreningarna och kommunen kan samarbeta. Resultatet redovisas i protokollet.

Seniorernas Hus. Ett koncept har utformats för verksamheten i ett kommande Seniorernas Hus. Mot bakgrunden av att hälften av hushållen i Dalarna är ensamhushåll och att många saknar en nära vän kommer verksamheten i Seniorernas Hus att ge stora möjligheter att råda bot på ensamheten. Med hjälp av hemtjänsten kan de ensamma nås med information om Seniorernas Hus. Där kan ordnas med "slink-in-kafé" öppet må – fre. kl. 10 – 15, enkel underhållning, tillgång till spel, tidningar och datorer. Anders Sätterberg påpekar att kommunen bör ställa upp med personal så som man gör på träffpunkterna.

Enkäten boende för äldre i Svärdsjöbygden har fått stor uppmärksamhet i massmedia. Björkhagen som ägs av Stenvalvet kommer att bli ett trygghetsboende. Flera företag har nu visat intresse för att bygga i ytterområdena. Flera av KPR-ledamöterna deltar inte i detta möte på grund av att de inbjudits till information av Riksbyggen.

Fallolyckor. Sara Lundgren, arbetsterapeut och projektledare i omvårdnadsförvaltningen, och hennes kollega informerar om hur man arbetar med att förebygga fallolyckor. Hembesök, föreläsningar och utbildning av personal är några vägar att nå ut med information.

Brukarrevisionen på träffpunkterna. Elisabet Ottervald berättar att revisorerna nu besökt samtliga träffpunkter och att resultatet av revisionerna kommer att redovisas vid nästa KPR-möte.

Seniormässa kommer att anordnas två halvdagar i november. Två temadagar planeras under hösten.

​​​​​Margareta Dunkars