SPF Seniorerna Faluns årsmöte 2017

SPF Seniorerna Falun har 8 februari haft sitt årsmöte. Omkring 130 medlemmar var närvarande när ordförande Ann-Britt Åsebol hälsade deltagarna välkomna.

Mötet inleddes med sång av föreningens kör, ledd av Margareta Åberg och med Mats Åberg vid pianot. Visornas inspirerande ledmotiv var kärleken och hyllningen till livet, från "Love me tender" till "En gång i min ungdom".

Gunnar Trued informerade om Trygghetsboendegruppens arbete. Den nybildade gruppen avser att driva frågor om boende för äldre och påverka kommun och byggföretag.

Ann-Britt Åsebol utlyste en tyst stund för att minnas bortgångna medlemmar.

Bo Wickberg ledde sedan årsmötesförhandlingarna med Karin Malmgren som sekreterare.

Ur årsberättelsen föredrog Ann-Britt att under året medlemsantalet har ökat med 2,2 %, Resorna har varit många. Föreningens kommunala pensionärsråd har fått mer inflytande och ligger nu direkt under kommunstyrelsen. Seniorboendegruppen har startat sitt arbete. Samtliga kommittéer har arbetat framgångsrikt och har fått nya arbetsbeskrivningar. Ny webbplattform för hemsidan och nytt medlemsregister är under inkörning. Föreningens medlemsavgifter betalas nu centralt och årsavgiften kommer att sänkas något. Alla dokument till årsmötet finns utlagda på föreningens nya hemsida.

Resultat- och balansräkning för 2016, verksamhetsplan och budget för 2017 godkändes av årsmötet. Föreningens ekonomi är god. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Till föreningens ordförande för ett år valdes Herbert Carlén. Styrelseledamöter, revisorer och sammankallande i kommittéerna valdes. Ny i styrelsen blev Gunilla Barkar.

Den nya valberedningen består av Ann-Britt Åsebol sammankallande, Birgitta Klahr och Inger Ledin.

Bertil Eek avtackade sju avgående funktionärer med varma ord och blommor.

Avgående ordföranden Ann-Britt tackade för förtroendet hon fått att vara ordförande och för de erfarenheter hon fått till att i andra sammanhang arbeta med seniorfrågor. Hon välkomnade Herbert Carlén till arbete i en framgångsrik och välskött förening.

Många samlades till kaffestunden där föreningen bjöd på kaffe och bullar.

Klicka här för föreningens samtliga funktionärer.


Bertil Eek avtackar avgående funktionärer


Ann-Britt Åsebol överlämnar ordförandeskapet till Herbert Carlén


Den nya styrelsen: Från vänster Gun Eriksson, Herbert Carlén, Birgitta Wallman, Holger Freij, Gunilla Barkar, bakom dem Bo Bävertoft och Bertil Eek

Text Gustaf Lagerby, foto Maria Bjerneby Häll