150909 Månadsmötet - integration i Falu kommun

Integration var ett mycket aktuellt ämne för septembermötet i SPF Seniorerna Falun. Flyktingar strömmar till EU och det diskuteras överallt vad man ska göra, vart alla ska ta vägen. Faluns integrationssamordnare Amel Murjic var inbjuden för att berätta om verksamheten, hur organisationen för mottagande och integration för närvarande ser ut i Falun.

Amel kom 1993 som sextonåring till Sverige från Bosnien och har arbetat några år på Migrationsverket innan han kom till Falun.

Målet för integrationen är att ge den kommande förutsättningar att skapa en egen framtid. Integrationen är en ömsesidig process där individen och samhället båda påverkas och har ansvar.

Kommunen har ansvar för försörjning och boende. En etableringsplan upprättas. Man samarbetar nära med Arbetsförmedling och Försäkringskassa, med SFI för språkundervisning. Samhällsorientering. Aktiviteter för mödrar med barn. Grupper för jobbresa. Falun har en "kommunikatör" för att förmedla kontakter ut i samhället, organisera mötesplatser.

Vilka är det som kommer? Till Falun 2014 förväntades 155, men 170 personer kom, varav 76 vuxna och 94 barn, av dessa var 6 ensamkommande. Ännu flerväntas komma i år. F.n. kommer flest från Syrien men också från Irak, Somalia, Afghanistan, Eritrea.

Kvotflyktingar föreslås av UNHCR och tas ut av Migrationsverket.

Flyktingar med Migrationsverkets uppehållstillstånd tilldelas och accepteras av kommunen. Även ensamkommande barn. Uppehållstillstånd kan vara tillfälligt, men kan övergå till permanent, främst då förhållandena i hemlandet är mer eller mindre varaktigt svåra.

Frågor om flyktingstatus, uppehållstillstånd, medborgarskap behandlas och beslutas på politisk nivå. Det är nu alltmer kaotiska förhållanden i delar av världen och så väl EU som enskilda kommuner har stora svårigheter att gemensamt klara av utmaningarna.

Amel tycker att Falun har en bra organisation men som kommer att behöva mer resurser efterhand. Han ser det också som en uppgift för oss alla. Man kan vara flyktingguide, bli God man, bli familjehem, hyra ut del av bostad, bli språkresurs. Och naturligtvis god och välkomnande granne.

Många bland publiken bidrog med frågor och synpunkter.

Programkommitténs Ulla Moberg tackade Amel med blommor och vi gav honom en stor applåd.

Text o foto: Gustaf Lagerby