150326 Rapport från Trafikkommitténs möte på Gamla Elverket

Ett trettital SPF-medlemmar hade kommit för att ta del av aktuell information om kommunens trafikplaner. Kommunalrådet Jonny Gahnshag svarade tillsammans med en representant från Trafikkontoret på många frågor från mötespubliken t ex :

  • om bussar i centrum: Kan man införa lägre taxa för bussar i lågtrafik? Hur hitta rätt buss? Kommunen vill se över busstaxorna tillsammans med Borlänge och då även ev lågtrafiktaxa. En tydlig karta över centrala Faluns busslinjer och hållplatser håller på att utarbetas.
  • om Resecentrum: Varför ser det ut som det gör? Gångförbindelser och Korsnäsvägen genom stan är förvirrande. Svaret är att resecentrum och allt vad därtill hör ännu inte är färdigställt. När detta är klart skall förhoppningsvis frågetecknen vara uträtade. Gångförbindelserna är säkrast via trafikljusen. Den stora trappan i södra änden av Åsgatan skall få rullstols/cykelramp. Viktigt att den inte blir för brant. Det är också viktigt att tänka på att Korsnäsvägen inte är en motorväg genom centrum och att genomfartstrafiken skall gå via Lugnetleden.
  • om ny dragning av trafik utanför centrum mot Borlänge? Det reservat för ev förbifart som finn i Norslund skall vara kvar men ny dragning är inte aktuell för närvarande. Kanske behövs en lokal bro mellan Strandvägen och Kvarnberget med det är heller inte aktuellt nu.
  • om parkeringsmöjligheter: Det finns för närvarande 3000 P-platser i innerstaden, spridda på ett 20-tal platser. Bättre skyltning behövs och kommunen gör en parkeringsstrategi nu. Nya P-platser kommer att skapas på Kristinegatan. Ev kan viss utökning av Tiskens platser bli aktuellt. Långtids-P för SJ skall finnas vid Magasinet.
  • om gång och cykelvägar: Bättre markering är angeläget. Det finns en cykelkarta för Falu kommun med principer för cykeltrafiken. Målet är att den ska bidra till största möjliga tydlighet. Allmän uppfattning hos mötet att snöröjning och sandning fungerat bra i vinter men önskemål framförs om att lämna osandat utrymme för spark.

Övrigt: synpunkter, frågor, önskemål om och ideér tas gärna emot via Trafikkontoret.

Trafikkommittén informerade om att nya regler för gång och cykelpassager skall komma inom kort.

Huvudprincip för gång- och cykeltrafikanter är att cykel alltid skall framföras på höger sida av vägen. För övrigt har såväl gång-, cykel- och biltrafikanter ansvar att anpassa sig till korsande och mötande trafik. Bilister har väjningsplikt för gående men inte automatiskt för cyklist. Gående har likaväl skyldighet att visa hänsyn och anpassning till bilister. En gående kan fällas för vårdslöshet i trafik om den går ut i vägbanan utan att se sig för och därmed orsakar et olycka.

Än en gång repeterades regler för cirkulationsplats = rondell: rondell är inte en vägkorsning utan egen vägsträcka! Blinker skall alltid användas vid utfart ur rondellen.

Mötet avslutades med en " lektion" i Sparsam körning".

Text : AS Holmberg