150114 Månadsmöte om äldreboenden i Falun

Årets första månadsmöte hade temat Äldrebeoende. Ann Lagerby inledde med att hälsa välkomna och påminde om årsmötet den 11 februari och uppmanade medlemmarna att läsa årsmöteshandlingarna på vår webbplats. Om vi läser handlingarna på webben kan vi spara papper, miljö, pengar och arbete med att kopiera upp dem. Sannolikheten är stor att de flesta inte läser t.ex. verksamhetsberättelsen under pågående möte – och sedan slänger den när de kommer hem.

Ann uppmanade alla att tänka framåt för sitt boende då tillgång till lämpliga lägenheter inte alltid står klar när de behövs. Hon hälsade välkomna och presenterade de tre gästerna som var inbjudna att informera om boendemöjligheter och behov inom Falu kommun: John Fletcher från boendekooperativet Tersen, Pia Joelsson, kommunens chef för vård och omsorg, samt Susanne Larsson,fastighetsbolaget Kopparstaden.

John Fletcher inledde med en betraktelse över befolkningsutvecklingen från början av 1970talet fram till nutid. År 1971 fanns det 24 personer i yrkesverksam ålder per person 80 år och äldre som i Sverige, år 2050 kommer det om den nuvarande befolkningsutvecklingen fortsätter som hittills att vara 6 personer i yrkesverksam ålder per varje person som är 80 år och äldre. Det är de som skall bemanna skola, vård och omsorg och betala den skatt som behövs för att finansiera välfärden!

John F vill med en nyöppnad hemsida www.kanvårvälfärdräddas.se bidra till debatt kring detta.

Pia Joelsson berättade om kommunens arbete med att planera för nuvarande och kommande behov av boende för äldre och funktionsnedsatta och hänvisade till kommunens boendeplan 2014-2030 som man just nu håller på att se över. Ny version kommer inom kort. Både den nuvarande och den nya kan sökas på kommunens hemsida, www.falun.se .

Pia redogjorde för de olika typer av boende för seniorer och äldre som finns: seniorboende och trygghetsboende är de två boendetyper som förutom vanliga lägenheter finns hos fastighetsbolagen, både de privata och Kopparstaden. Dessa boenden söks av den enskilde själv hos respektive fastighetsägare.

Seniorboende (55+) är anpassade lägenheter för personer 55+ som vill bo tillsammans med andra i motsvarande ålder och där det finns tillgång till gemensamhetslokal och viss service som kan utföras av vaktmästare/bostadsvärdar. De kan finnas både som bostadsrätt och som hyresrätt.

Trygghetsboende är snarlika seniorboende men här skall det finnas gemensamhetslokal för social samvaro och för gemensamma måltider och personal som har till uppgift att initiera gemensamma aktiviteter. Lägenheterna och övriga lokaler ska vara anpassade för funktionshindrade. Dessa boenden kommer att till största delen vara belägna i närhet till service i form av affärer, sjukvård, kultur m m.

Seniorboende (55+) och trygghetsboende förväntas fördröja den enskildes behov av vårdoch omsorgsboende.

Vård- och omsorgsboende är ett boende med 24 timmars omsorg och gäller personer med mycket stort behov av vård och omsorg. Dessa boenden ingår i kommunens ansvar och grundas på s k biståndsbeslut av socialtjänsten. Viktigaste faktorn för att ta ställning till boendebehov är individens behov av trygghet i sitt boende och vardagsliv.

Pia betonar vikten av att var och en planerar för framtida och förändrade boendebehov och instämmer med John Fletcher att det underlättar för en kommande förändring om den sker när individen själv kan besluta om när och hur den skall ske eller som John uttryckte det "medan man har befälet över sitt eget liv!".

Susanne Larsson, Kopparstadens representant, och Pia informerade också om var olika boendetyper finns och att man är välkommen att ställa sig i kö hos Kopparstaden. Det kostar inget och man förlorar inte sin plats om man inte är mogen att anta ett erbjudande eller det inte passar ens behov. Susanne rekommenderar att anmäla sig i kön i god tid, gärna på en gång, då tillgången till lägenheter varierar.

John Fletcher informerade kort om Tersen: det finns ett stort intresse men begränsat utbud. Man gör individuell behovsprövning och bedömer lämplighet för Tersen.

Vid den efterföljande frågestunden fördjupades en del av informationen:

  • Det är inte fritt val att flytta till ett vård- och omsorgsboende – det krävs individuell behovsbedömning och biståndsbeslut.
  • Det finns inte restaurang vid någon av de olika boendetyperna. En del har gemensamma utrymmen för måltider.
  • Det är olika köer för senior- respektive för trygghetsboende men man kan ställa sig i båda.
  • Man kan inte ställa sig i kö till vårdoch omsorgsboende. Där är det bara det aktuella behovet som styr.

Kommunen har uppsökandeuppdrag och tar initiativ till kontakt med alla personer som är 70-75 år. Vård- och omsorgsverksamheten informerar på biblioteket ett par gånger per år. Den som vill ha kontakt med vård- och omsorgsverksamheten är alltid välkommen: tel: 02387780 el via kommunens växel 02383000, telefontider: må och fre 1011 och 1315, tis och tor 1315

Vid pennan

AnnSofi Holmberg