Kommunala pensionärsrådet

Uppdaterades: 28 september 2020

KPR, Kommunala Pensionärsrådet är Falu kommuns organ för samråd, ömsesidig information och ett forum för utbyte av tankar och idéer mellan företrädare för pensionärsorganisa­tionerna, omvårdnadsnämnden, kommunstyrelsen och landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd. SPF Seniorernas uppgift i KPR är att tillvarata medlemmarnas intressen i olika frågor.

Våra representanter i KPR

Ordinarie:
Margareta Dunkars, 076-8085485, sammankallande
Anders Sätterberg, 070-7315119
Elisabet Ottervald, 076-2365938
Urban Björn, 070-3117131
Inger Strandmark, 070-2324399

Ersättare:
Torsten Gudmunds, 072-2182235
Anna Maria Wahlberg, 25992
Gunilla Barkar, 070-6771898
Staffan Mild, 072-7418830
Sven-Christer Kihlén, 070-6312909

Protokollen från sammanträdena finns på kommunens webbplats, klicka här.

Här är länken till protokoll från Landstingets/Region Dalarnas Pensionärsråd.

Klicka här för att läsa om Måltidsrådet i äldreomsorgen.

Aktuellt från KPR:

De möten som skulle ha hållits med KPR är inställda på grund av coronapandemin men arbetsutskottet har haft sammanträde via internet vid tre tillfällen. Vi använde Microsoft Teams som gjorde det möjligt att se deltagarna på datorn, surfplattan eller telefonen och begära ordet som vid ett vanligt möte. Från vår förening deltog Anders Sätterberg och Margareta Dunkars.

Större delen av mötet den 4 september upptogs av diskussion om ny tjänstemannaorganisation i kommunen. Den skulle innebära att socialförvaltningens LSS-sektion och socialpsykiatrin organiseras tillsammans med omvårdnadsförvaltningen. Vi befarar att äldreomsorgen då kommer i skymundan. LSS var tidigare under omvårdnadsförvaltningen och resultatet blev många neddragningar inom äldrevården då LSS krävde en större del av budgeten. Vi uttrycker vår oro och meddelar att vi kommer att noga bevaka detta.

Vi har fått en inbjudan till samråd om detaljplan för utökning av kvartersmark vid Kungsgårdsvägen. Då ärendet är av teknisk natur avstår vi från att lämna synpunkter.

Mötets ordförande, Katarina Gustafsson, tog upp frågan om Seniorernas Hus som hon diskuterat med olika tjänstemän. Det visade sig att det föreligger en viss begreppsförvirring. Vår ordförande, Anders, klargjorde att SPF Seniorerna har sina lokaler i Gamla Stadshotellet och att det där finns plats för mera verksamhet.

Omvårdnadsförvaltningen har nu ett demensteam med Malin Wallin som samordnare. Hon är Silviasköterska d.v.s. hon har spetskompetens inom demensområdet. Vi påminner om att vi önskar att en trycksak färdigställs som ger vägledning om var och hur man söker hjälp vid befarad demenssjukdom.

Avsikten är att nästa möte med arbetsutskottet ska hållas den 4 november.

Margareta Dunkars

 

 

Publicerades: 06 oktober 2016 Uppdaterades: 28 september 2020