210308 Styrelsesammanträde, sammanfattning

Styrelsen höll sitt ordinarie månadsmöte måndagen den 8 mars. Mötet hölls som vanligt digitalt och var det första mötet för 2021, borträknat det konstituerande mötet.

Mötet inleddes som vanligt med de formella punkterna och därefter hälsades Per Börjesson välkommen. Han och Gunilla Barkar har deltagit i ett projekt där Högskolan Dalarna ingått tillsammans med representanter från Kanada och Nederländerna. Högskolan Dalarna leder projektet som förutom de två andra länderna även har Sverige som representant. Projektet riktar in sig på digitalt stöd till äldre i hemmet. Per och Gunilla redogjorde för ett arbete som skett i samarbete med DigitalWell, Högskolan Dalarna, Region Dalarna och Dalarna Science Park under en vecka, 22-26/2. Bland inbjudna fanns representanter från SPF Seniorerna och PRO. Förutom Gunilla och Per fanns en representant från SPF Seniorerna Ludvika och en från Grangärdebygden.

Frågeställningen var hur kan en digital lösning utformas för att optimera självbestämmande och beslutsfattande kring en äldre persons boendesituation?

Utan att gå in på detaljer i redovisningen kan konstateras att man arbetat fram en app som gör att man som person kan klicka sig fram för att få information och underlag för sina val och beslut.

Efter genomgången information konstaterades att gruppen skulle fortsätta att utveckla detta under SPF:s paraply. Konstaterades att instrumentet skulle vara till stor nytta för våra medlemmar i valet av boendealternativ. En fråga som vi kunnat konstatera har stort intresse genom det arbete som gruppen för Trygghetsboende utfört.

Styrelsen konstaterade att det genomförda årsmötet har kunnat genomföras på det sätt som planerats. Vid mötet gjordes kompletteringar vad gäller funktionärer. Torsten Hedbom går in som ledamot i programkommittén och till styrelsens representant där utses Birgitta Wallman. Karin Malmgren utses till styrelsens representant i expeditionskommittén.

Styrelsens ordförande utses som ersättare för Bertil Eek till SPF:s Kongress i augusti 2021.

Styrelsen konstaterar att Trygghetsboendegruppen arbetar vidare i planeringen för ett trygghetsboende på Yxhammarsgatan, vilket är mycket glädjande. De som anmält intresse kommer att få information inom kort, eftersom planerade fysiska möten i januari ej kunde genomföras.

Styrelsen beslutade fastställa en reviderad Handlingsplan för 2021 på grund av att statsbidrag ej beviljades. Handlingsplanen bygger på att vi bibehåller ambitionsnivån för våra aktiviteter för hösten 2021. Planeringen utgår från att såväl lokaler som restriktioner har löst sig då. Vi skall vara beredda.

Informerades om att vi fått kommunens reviderade Boendeplan för äldre på remiss. Diskuterades planens innehåll. Föreningens KPR grupp utarbetar förslag till yttrande.

Vidare diskuterades och planerades för ett digitalt möte med samtliga verksamhetsansvariga den 19 april.

Slutligen informerades styrelsen att SPF centralt kontaktat ordföranden och vill på något sätt uppmärksamma vår förening som varande den största föreningen inom SPF. Vi konstaterar att det är bra att vi får denna uppmärksamhet.

Gunilla har ju blivit en återkommande gäst hos efter fem i TV4. Hennes inslag senast där hon betonar att detta med klassillnad när det gäller tillgång till digitala lösningar, har uppmärksammats stort.

För styrelsen SPF Seniorerna Falun genom

Anders Sätterberg
Ordförande