210215 Styrelsemöte, sammanfattning

Styrelsemötet den 15 februari hölls digitalt som numera är den vanliga mötesformen. Vi kan konstatera att inte så mycket händer i dessa tider. När det gäller ekonomin har vi fått bekräftat att kommunen mottagit vår ansökan om ekonomiskt bidrag, enligt gällande rutiner, för 2021. Vi kunde samtidigt konstatera att vår ansökan om statsbidrag ej bifallits. Tillgängliga medel för 2021 var 18,5 mkr och ansökningarna motsvarade krav om 136 mkr. Styrelsen konstaterar att vi anpassar vår handlingsplan till att inga statsbidrag erhålles. Ambitionsnivån för våra aktiviteter bibehålles.

Styrelsen gick sedan igenom planeringen för slutfasen av vår process för årsmötet. Uppdrogs åt Informationskommittén att planera för en digital återkoppling av årsmötets genomförande.

Informerades styrelsen om genomfört möte med KPR Au den 9 februari. Bland annat godkändes verksamhetsberättelse för 2020 samt verksamhetsplan för 2021. Informerades styrelsen om de fortsatta kontakterna när det gäller lokalfrågorna i gamla stadshotellet. Många kockar i soppan, men förhoppningsvis går vi framåt.

Daladistriktet har redovisat en plan för sitt arbete med folkhälsan. Distriktets folkhälsogrupp söker 2-3 personer. Styrelsen anser att representationen från Falun redan finns och anser att föreningarna i övrigt får nyttja platserna. När det gäller planerad aktivitet under "folkhälsoveckan v 20" Uppdrogs åt Friskvårdskommittén att utse föreningens representant till den 18 majs aktivitet "Håll dig på benen – testa din kapacitet mm".

SPF centralt har startat ett treårigt projekt "Mötesglädje i stället för ensamhet". Dalarna har utsetts till ett av flera distrikt att få utse representanter i några fokusgrupper. Informerades att Gunilla Barkar och Marianne Häggblom anmälts från vår sida.

Styrelsen beslutade att det konstituerande sammanträdet hålls den 19 februari kl. 10.00 digitalt givetvis.

Styrelsen uppdrog vidare till informationskommittén att se på vilket sätt vi kan utnyttja våra digitala kanaler för att informera våra medlemmar. Uppdrogs vidare till programkommittén att planera för digitala inslag på tiderna för medlemsmöten i april och maj också.

Mötet avslutades med att tacka av Pernille Hallgren som inhoppande kassör.

För styrelsen SPF Seniorerna Falun
Anders Sätterberg
Ordförande