210111 Sammanfattning av styrelsemöte

Styrelsen hade sitt första möte för året den 11 januari. Mötet genomfördes digitalt.

Styrelsen behandlade upprättad resultat- och balansräkning för 2020, som starkt påverkats av årets pandemi. Mycket av våra verksamheter har ställts in vilket påverkat utfallet. Samtidigt har flytten till nya lokaler hösten 2019 medfört större investeringsbehov av utrustning och möbler då lokalerna även skapat utrymme för nya aktiviteter. Tyvärr har inte det varit möjligt att nyttja våra lokaler som det varit tänkt under året.
Vi ser det som investeringar för kommande år. Årets resultat uppgår till ett överskott om cirka 45 100 kronor eller + 69 200 kronor drygt i förhållande till budget.

Styrelsen gick sedan igenom samtliga handlingar inför Årsmötet den 18 februari. Som redan informerats om på vår hemsida kommer mötet att genomföras per capsulam. På hemsidan finns en bra beskrivning av hur ett sådant möte genomförs. Styrelsen godkände vid mötet dagordningen för årsmötet, kommentarerna till årsmötets föredragningslista, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner, resultat- och balansräkning för 2020 samt budget för 2021.

Styrelsen beslutade även att föreslå oförändrad medlemsavgift för 2022.

Utgångspunkten för planeringen inför 2021 har varit att vi har ambitionsnivån som för planeringen för 2020. Sedan får pandemins utveckling avgöra vad vi kan genomföra och på vilket sätt. Ges inga bra alternativa lösningar får vi ställa in. Syftet är dock att vi skall ha en planering som gör oss beredda att verkställa våra planer.

Styrelsen informerades om valberedningens pågående arbete. Kassören uppdrogs ta kontakt med revisorerna för deras granskning.

Uppdrogs åt Informationskommittén att ansvara för utsändning av gruppmail med tillhörande information inför årsmötet. Expeditionskommittén svarar för distributionen av underlagen till de som ej har gruppmail.

Efter avslutat årsmöte den 18 februari kommer styrelsen att ha sitt konstituerande sammanträde.

Informerades styrelsen om att SPF Seniorerna Svärdsjö-Enviken beslutat att invänta möjligheten till ett fysiskt årsmöte gällande frågan om samgående med SPF Seniorerna Falun. Den nuvarande styrelsen har utfäst sig till att kvarstå till och med juni 2021. Vid ett andra beslut om samgående vid årsmötet för SPF Seniorerna Svärdsjö-Enviken är förslaget att vårt årsmöte ger styrelsen i uppdrag att inordna deras verksamhet i vår organisation.

För styrelsen för SPF Seniorerna Falun genom
Anders Sätterberg
Ordförande