Årsmöte 2022

Kallelse till årsmöte 15 februari 2022

Under förutsättning att restriktionerna för Covid-19 gör det möjligt kommer vi att hålla årsmöte i SPF Senioren Barkenbygden.
Ni kan läsa mer här nedan.

 

Styrelsen för SPF Seniorerna Barkenbygden kallar till årsmöte
tisdagen den 15 februari 2022 klockan 14.00 i Allékyrkan, Malmgatan 26, Smedjebacken

Ärenden
1.     Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare)
2.     Fastställande av röstlängd
3.     Fråga om kallelse skett i behörig ordning
4.     Fastställande av dagordning
5.     Information från förbundet
6.     Styrelsens verksamhetsberättelse
7.     Styrelsens förvaltningsberättelse - balans- och resultaträkning
8.     Revisorernas berättelse
9.     Fastställande av resultat- och balansräkning
10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11.  Behandling av verksamhetsplan inklusive budget/budgetramar
12.  Fastställande av medlemsavgifter
13.  Fastställande av arvoden och ev. ersättningar till styrelse och revisorer
14.  Behandling av inkomna motioner
15.  Behandling av förslag från förenings-, distrikts- eller förbundsstyrelse
16.  Fastställande av antal ombud till nästkommande stämma
17.  Fastställande av antal styrelseledamöter
18.  Val av ordförande
19.  Val av övriga styrelseledamöter
20.  Val av revisor/-er och ersättare
21.  Val av ombud och ersättare till stämma
22.  Nomineringar av ledamöter till kommunala pensionärsråd - KPR
23.  Fastställande av antal ledamöter i valberedning
24.  Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen
25.  Behandling av övriga frågor som anmälts inför fastställandet av dagordningen

Motion till årsmöte kan väckas av medlem.
Motion ska vara föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet, dvs senast den 18/1 2022, under adress:

SPF Seniorerna Barkenbygden
c/o Gert-Ove Sandberg
Gnejsvägen 4
777 33 Smedjebacken

alternativt per e-post 024076147@telia.com  
eller läggas i postlådan vid lokalen i Gläntan.

Dagordning, valberedningens förslag och andra handlingar som ska behandlas på årsmötet kommer hållas tillgängliga för medlemmarna på SPF:s kontor på Gläntan den 31/1 mellan klockan 10.00 – 12.00 samt 14.00 – 16.00.

Observera att deltagande på årsmötet ska anmälas i förväg till Rolf Aastrup på telefon 070 – 956 14 61 senast 1 februari.

Välkomna

Styrelsen