årsmötesprotokoll 14 febr 2022

Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Strömmen den 14 februari 2022 kl  15.00

Lokal: Folkets Hus

Antal närvarande medlemmar: Ca 55 st

                                                                                                                                                 § 1

Ordförande Wolfgang Schwartz hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat

                                                                                                                                                 § 2

Med en vacker ros i vas och ett tänt ljus hölls parentation för de medlemmar, som under året avlidit

                                                                                                                                                 § 3

Valet av ordförande för årsmötet föll på Margareta Fredriksson enl valberedningens förslag. Valet av sekreterare föll på Stanley Lysell också enl valberedningens förslag. Att justera dagens protokoll valdes Eva Pehrsson och Monica Odell

                                                                                                                                                 § 4

Wolfgang redogjorde för hur kallelsen skett. Den skickades ut före årsskiftet per mail alternativt per brev. Även på hemsidan har kallelsen funnits sen strax före årsskiftet. Årsmötet godkände förfarandet

                                                                                                                                                 § 5

Föredragningslistan godkändes enl den framlagda versionen

                                                                                                                                                 § 6

Wolfgang redogjorde kortfattat hur SPF-året varit i pandemitider med många utomhusaktiviteter. I "Verksamhetsberättelsen", som fanns att tillgå, är allt mer preciserat. Då årsmötet godkände denna, kunde den läggas till handlingarna

                                                                                                                                                 § 7

Resultat- och balansräkningen fanns också att tillgå på mötet. Wolfgang kunde meddela, att årets resultat blev ett plus på hela 100:-. Dessa räkningar godkändes och lades till handlingarna

                                                                                                                                                 § 8

Bo Grinneby, föreningens revisor, läste upp "Revisionsberättelsen", vilken godkändes och lades till handlingarna

                                                                                                                                                 § 9

Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året, vilket också var förslaget från revisorerna

                                                                                                                                                 § 10

Wolfgang föredrog "Verksamhetsplanen" och "Budget 2022" kortfattat, vilka fastställdes och lades till handlingarna

                                                                                                                                                 § 11

Medlemsavgiften beslutades bli oförändrad 240:- för år 2023

                                                                                                                                                 § 12

Arvode och ersättning till styrelseledamöter och övriga funktionärer beslutade stämman bli "upp till" 6.000:- totalt att fördela

                                                                                                                                                 § 13

Inga motioner att behandla hade inkommit

                                                                                                                                                 § 14

Inga förenings-, distrikts- eller förbundsstyrelseförslag hade heller inkommit

                                                                                                                                                 § 15

Antal ombud till distriktsstämman den 8 april i Ljungskile beslutades bli 4 st, vilket styrs av medlemsantalet i föreningen

                                                                                                                                                 § 16

Antal styrelseledamöter inkl ordförande beslutades bli 7 st, vilket är oförändrat

                                                                                                                                                 § 17

Årsmötet beslutade enl valberedningens förslag att välja Stanley Lysell som ordförande för 1 år då Wolfgang meddelat, att han önskar avsluta sitt ordförandeskap

                                                                                                                                                 § 18

Årsmötet beslutade att välja Ewy Sigvardsson, Arne Johansson och Bengt Göran Bergstrand på 2 år (omval), allt enl valberedningens förslag. Årsmötet beslutade också att välja 2 nya till styrelsen, nämligen Anne-Kari Hansen och Anders Tholén, dessa 2 på 1 år för att få en jämn fördelning på när var och en person i styrelsen ska återväljas. Detta var också i linje med vad valberedningen föreslagit. Lena Moberger har 1 år kvar i styrelsen

                                                                                                                                                 § 19

Kerstin Martinsson och Bo Grinneby valdes som revisorer (omval). Att vara revisorersättare valdes Gerd Lysell, som ersätter Anders Tholén, som i sin tur blev invald i styrelsen

                                                                                                                                                 § 20

Årsmötet valde följande 4 personer att representera föreningen vid distriktstämman den 8 april i Ljungskile: Ulla Wilhelmsson, Lennart Hansson, Anne-Kari Hansen och Gerd Lysell

                                                                                                                                                 § 21

Årsmötet beslutade välja följande 5 personer att representera föreningen i det Kommunala Pensionärsrådet (KPR): Eva Pehrsson, Bengt Göran Bergstrand och Kent Olsen som ordinarie och Peter Bergengren och Stig Karlsson som suppleanter

                                                                                                                                                 § 22

Årsmötet beslutade att antalet personer i valberedningen ska vara 3 st

                                                                                                                                                 § 23

Årsmötet valde Ulla Wilhelmsson till sammankallande/ordförande i valberedningen. Dessutom valdes Karl Axel Åkesson. Då mötet ej kunde finna en tredje person, uppdrogs åt styrelsen att försöka finna denne så snart som möjligt

                                                                                                                                                 § 24

Inga "Övriga frågor" hade anmälts inför fastställandet av dagordningen.

Däremot tackade Monica Odell vår f d ordförande för alla år som ordförande i föreningen. Stanley Lysell överlämnade "något f d ordföranden kunde ha gott av länge".

Wolfgang tackade för sig, berättade att 7 år som ordförande och 10 år i styrelsen hade det blivit för hans del, vilket varit både givande och intressant.

Ulla Wilhelmsson berättade om det digra jobbet i valberedningen för att lösa framtidens ledamöter i föreningen. Hon hälsade dessutom från Siw Halvordsson, som hon haft kontakt med per telefon i samband med detta. Hon kunde meddela, att Siw mår efter omständigheterna bra, men avstod från vidare engagemang i valberedningen. Hon avtackas med blommor på annan dag.

Stanley överlämnade en blomsterbukett till Margareta Fredriksson, som tack för att hon hållit i ordförandeklubban med den äran

                                                                                                                                                 § 25

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därmed årsmötet avslutat

 

 

Margareta Fredriksson, ordförande                                              Stanley Lysell, sekreterare

 

Eva Pehrsson, justerare                                                                                                   Monica Odell, justerare