Februari

Årsmöte den 12 februari 2018

  • Mötesföhandlingarna avklarade
  • Lasse presenterar seniordansarna
  • Flera olika danser visades
  • Publiken följer intressrat med
  • Mötesföhandlingarna avklarade
  • Lasse presenterar seniordansarna
  • Flera olika danser visades
  • Publiken följer intressrat med

(Referat längs ner)

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötet öppnas

2. Parentationer

3. Val av ordförande, sekreterare och två personer att justera protokollet

4. Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning

5. Fastställande av föredragningslista

6. Behandling av styrelsens årsberättelse

7. Revisorernas berättelse

8. Beslut om resultat- och balansräkning

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Beslut om ersättningar till styrelse och övriga funktionärer. Oförändrat 6000 kr

11. Behandling av motioner

12. Beslut om årsavgift för nästkommande år. Oförändrad 220 kr

13. Beslut om antalet styrelseledamöter och ersättare

14. Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2017.

15. Val av ordförande. Väljs för ett år

16. Val av övriga styrelseledamöter.

17. Val av revisorer och ersättare

18. Val av ombud och ersättare till distriktsstämman.

19. Val av ledamöter och ev. ersättare i kommunala pensionärsrådet (KPR)

20. Beslut om antalet ledamöter och ersättare i valberedningen

21. Val av valberedningens ordförande samt övriga ledamöter

22. Övriga ärenden

23. Mötets avslutning

>>>>>>>>>>>>>>>>>

Valberedningens förslag vid SPF Seniorerna Strömmens årsmöte den 12 februari 2018.

§ 3. Till ordförande för mötet föreslås Barbro Mattsson, och som sekreterare Eva Pehrsson. 2 justerare/rösträknare utses av mötet.

§ 15. Till ordförande i föreningen för 1 år föreslås Wolfgang Schwartz.

§ 16. Val av styrelseledamöter: Valberedningen föreslår omval av Eva Pehrsson för 2 år,
samt Ewy Sigvardsson och Arne Johansson för 2 år.
Björn Stenberg, Stanley Lysell och Lena Moberger har vardera 1 år kvar.

§ 17. Till ordinarie revisorer föreslås omval av Kerstin Martinsson och nyval av Bo Grinneby.
Aime Radik slutar som revisor.
Nyval av Kerstin Löfberg som ersättare efter Laila Wieslander som avgår.

§ 18. Som ombud till distriktstämman onsdag den 5 april 2018 föreslås Wolfgang Schwartz,
Kerstin Löfberg, Kerstin Martinsson, Barbro Mattsson och Lena Moberger.
(Det ska finnas 1 fast ombud, och för varje påbörjat 100 tal medlemmar får 1 ombud komma och
då vi idag är ca 325 i vår förening så blir det 5 st. inkl. det fasta ombudet som ska vara föreningens ordförande.)

§ 19. Till ordinarie ledamöter i Kommunala Pensionärsrådet föreslås Jan Teuber (smk),
Eva Pehrsson, Barbro Nilsson och som ersättare Kerstin Löfberg, Peter Bergengren och Stig Carlsson.

(§ 21. Valberedningen har 2017 bestått av Jan Teuber (smk), Siw Halvordsson och Mona- Lisa Tholén.)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Verksamhetsberättelse för år 2017

Medlemsantalet i föreningen var vid årets början 339 st. och vid årets slut 325 st.
Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda styrelsemöten samt 9 månadsmöten inklusive årsmötet i februari.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande Wolfgang Schwartz
V ordförande Björn Stenberg
Sekreterare Eva Pehrsson
Kassör Ewy Sigvardsson
Ord ledamot Arne Johansson
Ord ledamot Stanley Lysell
Ord ledamot Lena Moberger

Revisorer: Ordinarie: Aime Ohlsson Radik, Kerstin Martinsson
Ersättare; Laila Wieslander

Valberedning: Jan Teuber (smk), Siw Halvordsson, Mona-Lisa Thoién.

Funktionärer:
Kommunala Pensionärs- Ordinarie: Jan Teuber, Eva Pehrsson, Barbro Nilsson
rådet (KPR) Ersättare: Kerstin Löfberg, Peter Bergengren, Stig Carlsson
Programkommitté Barbro Mattsson, Anders Tholén, Arne Johansson, Solgerd Schwartz
Resekommitté Wolfgang Schwartz, Björn Stenberg, Kerstin Löfberg
Friskvård (hälsotrim) Birgit Karlsson, Birgit Lotsner, Mona-Lisa Tholén, Björn Stenberg,
Rolf Olsson
Bridge Stanley och Gerd Lysell, Kent Olsén, Ingvar Adamsson
Mattcurling Kent Karlsson
Arvo Väli
Boule Kent Olsen
Litteratur Vera Einestedt
Läkemedelsombud Monica Odell
Studieombud Torbjörn Berglund
Medlemsregistret Birgitta Johansson
Hemsida Jan Teuber, Tommy Grahn
Kaffekommittéer Arne Johansson, Anna Mattsson, Zelly Karlsson
Karin Karlsson, Barbro Nilsson, Thorsten Pehrsson
Bjarne Mattsson, Solgerd Schwartz
Bertil Mattsson, Iris Mattsson, Mona-Lisa Tholén

Månadsmöten:
6/1 Helmer Abrahamsson: Från utedass till vattentoa. En personlig tidsresa(60 medl.).
13/2 Årsmöte. Sedvanliga handlingar och val inför år 2017, Bildspel om årets aktiviteter (68 medl.).
13/3 Bengt Therner: Reflektioner och hågkomster från ett spännande reporterliv (97 medl.)
10/4 Monica Odell, Brotsofferjouren och Sara Olsson, Polien, informerar. Michael Karlsson underhöll. (65 medl.).
8/5 Vårfest med hattparad och hemlig gäst. (66 medl.).
11/9 Ulf Hansson om slaget vid Strömstad år 1717. ( 75 medl.).
9/10 Mannekänguppvisning med Seniorshopen (80 medl.).
13/11 Per Arne Hellman om binas liv och honungstillverkning(48 medl.)
11/12 Julfest Musikunderhållning med Fridas gubbröra( 78 medl.)

Resor/Utflykter

Maj Blåfarveverket, Norge
16/5 Oscarsborg, Norge

Övriga aktiviteter:

27/3 Temadag. Ungersk afton med gulaschparty.(52 medl.)
28/3 Distriktets årsstämma i Ljungskile. 6 representanter från Strömmen
18/5 Friskvårdsdag på Kasen (51 medl.)
6/6 SPF Strömmen deltog i Nationaldagsfirandet i stadsparken
25/9 Temadag. Krokstrands historia (52 medl.)
23/10 Temadag Patientnämndens funktioner med nya lagar och regler. Framtidsfullmakt.(50 medl.)
25/10 Vinprovning med vinkännare Leif Johansson (27 medl.)
Seniordans på Fiskartorpet fyra söndagar i juli

Friskvård:
Stavgång varje torsdag under höst-och vårtermin, 30 ggr. Totalt 415 deltagare.

Studiecirklar: Antal deltagare
Seniordans 26
Läsecirkel 8
Matlagning för herrar 5
PR kommitté 4

Föreningen har under året också varit representerad i KPR i Strömstad samt i SPF Seniorerna Bohusdistriktets styrelse. Flera möten med Folkhälsorådet och Omsorgsnämnden har hållits. Under året har distriktet anordnat utbildningskurser/seminarier vari flera av våra funktionärer deltagit.

Tack till alla som arbetat för SPF Seniorerna Strömmens bästa med kaffekokning, servering, vandringar, lotterier, danser och i alla kommittéer samt alla andra som varit oss behjälpliga för att göra vår verksamhet så bra som möjligt.

Strömstad i januari 2018

Styrelsens underskrifter

Wolfgang Schwartz, Björn Stenberg

Ewy Sigvardsson, Eva Pehrsson

Arne Johansson, Stanley Lysell,

Lena Moberger

>>>>>>>>>>>>>

Budget

>>>>>>>>>>>>>>

Revisorernas berättelse

 

Verksamhetsplan för SPF Seniorerna Strömmen, Strömstad 2018

Vi skall ha roligt på våra möten.
Efter ett bra och innehållsrikt verksamhetsår 2017 blickar vi nu framåt med fler aktiviteter, som vi hoppas skall locka våra medlemmar att fortsatt trivas i föreningen.
Friskvård är mycket viktigt. Friskvård bromsar åldrandet. Friskvård bör vara en planerad aktivitet. Huvudsaken är att vara tillsammans.
Vad kan vi göra åt den sjuka sjukvården? KPR arbetar med frågan.
Vad kan vi göra åt åldersdiskrimineringen?
Vad kan vi göra för att öka kunskapen med Internet?
2018 är det valår.
Hur kan pensionärerna påverka valet? Pensionärerna är över 30% av valberättigade i Strömstad. Visst kan vi påverka.
Får vi primärvård dygnet runt, året runt? Visst har vi rätt till det.
Hur blir det med ekonomin? Den eventuella höjningen av pensionen äts upp av höjningen på alla olika avgifter.
Hur blir det med boendet? Får vi bo där vi vill. Hur blir det med Äldreboendet i Strömstad?
Rösta på de som månar mest om pensionärerna! Vi är värda detta.
Ensamhet blir ett gissel med åldern. Vi måste bry oss ännu mer om varandra. Det kan vi göra genom SPF Seniorerna.

Värva en medlem – få en Sverigelott!
Vi fortsätter att skicka en Sverigelott till alla som anmäler att de värvat en ny medlem. Sprid gärna information om detta till era medlemmar. Den som värvat en ny medlem, och därmed gjort sig förtjänt av en lott, anmäler sig på www.nymedlem.se så kommer lotten inom kort.

Det är tillsammans som vi gör en bra förening.

Med vänliga hälsningar om ett gott år 2018
Wolfgang Schwartz
ordförande

>>>>>>>>

Protokoll från årsmötet

Ordföranden Wolfgang Schwartz öppnade mötet med att hälsa ett 70 tal medlemmar välkomna. Mötet inleddes med en parentation för medlemmar som avlidit under 2017. Mats Johansson utsågs att leda mötesförhandlingarna. Till styrelse för SPF Seniorerna Strömmen utsågs: ordförande Wolfgang Schwartz, vice ordförande Björn Stenberg, sekreterare Eva Pehrsson, kassör Ewy Sigvardsson, ledamöter Arne Johansson, Stanley Lysell och Lena Moberger. Styrelsen beviljades också ansvarsfrihet för 2017. - Wolfgang informerade om bussresa till Rostock tillsammans med SPF Tanumskusten och att vi har en guidning av Aktivitetshallen i mars. Björn Stenberg informerade från förbundets möte i Göteborg om SPF:s valplattform med tre viktiga punkter. Stärka utsattas ekonomi, tryggt boende och trygg vård och omsorg på vårdtagarnas villkor. Dessutom uppmanas vi rösta på personer äldre än 65 år för att ta vara på våra intressen. Under kaffet visade Seniordansarna upp prov på bossanova, charleston och vals under Lasse Jonsson och Hans Ulsteins ledning. Jan Teuber visade bilder om föreningens aktiviteter under 2017 varefter kaffepaket delades ut till tipspromenadens vinnare och som vanligt, tack till kökspersonalen.

Text Eva Pehrsson
Foto Jan Teuber