HÖRNAN, nytt inlägg: FREDAG: DIGITALISERINGSSTRATEGI

22/9 FREDAG: DIGITALISERINGSSTRATEGI, 15/9 KONVERSATIONSKURS I ENGELSKA (4/4), 8/9 KONVERSATIONSKURS I ENGELSKA (3/4), 1/9 KONVERSATIONSKURS I ENGELSKA (2/4).…. Gå vidare på länk nedan.

Länk till HÖRNAN

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )