Översiktsplan för Härryda, aktualitetsprövning 2019

Nu behöver KPR dina synpunkter på den kommande omarbetningen av översiktsplanen.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är en kommunal långsiktig vision som ska redovisa grunddragen i användningen av mark och vatten, kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras, samt hur kommunen tillgodoser riksintressen.

Översiktsplanen omfattar hela kommunen och ska visa aktuella ställningstaganden.

Från och med 2019 ska den mer övergripande översiktsplanen (ÖP) omarbetas, enligt beslut av kommunfullmäktige. Inför det kommande arbetet med ÖP är det viktigt att få veta vad du och andra kommuninvånare tycker om orternas utveckling och översiktsplanens utformning.

Av denna anledning arrangerade kommunen "Kommundelsdialoger" i de olika kommundelarna under november-december.

KPR arbetar nu med att lämna synpunter på omarbetningen av ÖP. För detta behövs dina synpunkter!

Översiktsplan för Härryda

Kommande översiktsplan

Översiktsplanens förslag till utveckling i tätorter

Mölnlycke, Bebyggelseutveckling

 

Landvetter, Bebyggelseutveckling

Motsvarande förslag finns för övriga tätorter i kommunen.

Diskutera gärna dina synpunkter med Birgitta Jernström, Tfn: 031-88 44 19, E-post: gb.jernstrom@telia.com