Synpunkter på Biståndsregler

Pensionärsorganisationernas (PO) synpunkter på ”Riktlinjer för biståndsinsatser vid Härryda Kommun” distribuerat vid KPRs sammanträde den 24 augusti 2017 § 28 har överlämnats till kommunen. Läs hela svaret på denna angelägna fråga nedan.

Pensionärsorganisationernas (PO) synpunkter på "Riktlinjer för biståndsinsater vid Härryda Kommun" distribuerat vid KPRs sammanträde den 24 augusti 2017 § 28

Vi noterar de förbättringar som skett vad gäller regler vid biståndsbedömning som fastställdes av kommunstyrelsen 2016-11-21, § 347. I enlighet med reglementet för pensionärsrådet hade det dock varit mer adekvat att pensionärsrådet fått möjlighet att lämna synpunkter innan kommunstyrelsen beslutade i ärendet. Att först efter fattat beslut få lämna synpunkter känns ur demokratisk synvinkel inte tillfredsställande.

Vi vill dock ta tillfället i akt när vi nu erhållit desamma i efterhand informera... (läs fortsättningen)

Stötta KPR i detta och diskutera frågan med din politiker, så att vi kan få till de små justeringar som föreslagits.