Pensionärsorganisationernas (PO) synpunkter till budget 2018-2022

Viktigt! Läs PRO och SPF:s gemensamma synpunkter till kommunens budget och påverka dina politiker att lyssna på dessa för oss så viktiga frågor.

Läs hela förslaget här.

"PO framför följande förslag:

  • att byggande av trygghetsbostäder utan biståndsbedömning påskyndas i alla kommundelar
  • att maxtaxan inte höjs under de kommande två åren
  • att riktlinjer för en larmpolicy tas fram i samråd PO och att larmavgiften inte förändras före ny teknik upphandlats
  • att kommunen skyndsamt utreder förutsättningarna för inrättande av en separat palliativ enhet som ger förutsättningar för en bra livskvalitet vid livets slut med specialutbildad personal
  • att man i samband med inrättande av den nya bemanningsenheten särskilt beaktar målet max 12 olika personal per hemtjänsttagare
  • att den planerade utbyggnaden av särskilt boende i Mölnlycke tidigareläggs från 2019 till 2018
  • att verka för att skapa ett medicinskt mobilt team för de mest sjuka i eget boende i kommunen
  • att Förvaltningen snarast låter genomföra en omfattande enkät alt. djupintervjuer för att rätt belysa de äldres behov av stöd och boende i samråd med pensionärsorganisationerna och med stöd av forskning o h vetenskap
  • att kommunen påbörjar en dialog med västtrafik för införande av fria resor till närliggande kommuner för personer fyllda 65 år
  • att snarast upprätta detaljplan för byggande av äldreanpassade hyresbostäder i Hällingsjö

Till sist PO fortsätter sitt arbete med att följa upp arbetet med tablettgenomgång vid vårdcentralerna för alla fyllda 75 år."