Årsmötesprotokoll 2019

Uppdaterades: 10 mars 2019

SPF Seniorerna Viken Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2019-02-21

Närvarande: Cirka 70 SPF-medlemmar

§ 1 Årsmötets öppnande

Ordförande, Roger Johansson hälsade de närvarande välkomna. Han kon-staterade att medlemsantalet har sjunkit under året som gått. Ett särskilt tack riktades till Studieförbundet Vuxenskolan som stöttat oss under året. Därefter förklarade han mötet för öppnat.

§ 2 Parentation

Roger Johansson höll parentation över de 22 medlemmar som avlidit under verksamhetsåret. Deras minne hedrades med en dikt som lästes av Roger Johansson, därefter hölls en tyst minut.

§ 3 Årsmötets behöriga sammankallande

Kallelse till årsmötet har skett genom föreningens programblad, annonsering i pressen vid flera tillfällen samt utlysning vid medlemsmöten. Årsmötet förklarades behörigt kallat.

§ 4 Val av mötesordförande, sekreterare samt 2 justerare tillika röst-räknare vid årsmötet.

Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Nils Carlsson och till sekreterare Gunvor Fredriksson.

Att justera dagens protokoll, tillika rösträknare, valdes Tage Nolstedt och Ove Claesson.

Nils Carlsson tackade för förtroendet att få leda förhandlingar.

§ 5 Dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 6 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2018 jämte bilagor godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Ekonomisk redovisning

Den ekonomiska redovisningen (bokslutet) för år 2018 godkändes.

§ 8 Revisionsberättelse

Kurt Jonasson föredrog revisorernas berättelse över granskningen av före-ningens räkenskaper och förvaltning och föreslog att styrelsen beviljas an-svarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen

På revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.

§ 10 Budget 2019

Årsmötet beslöt att godkänna förelagd budget för år 2019. Budgeten om-sluter sammanlagt 147.000 kronor.

§ 11 Fastställande av årsavgift för 2020

Styrelsens förslag om höjning av årsavgiften till 300 kronor från och med år 2020 godkändes av mötet.

Från och med 2018 betalas medlemsavgiften direkt till Förbundet.

§ 12 Antal ledamöter i styrelsen

Årsmötet beslöt att antalet ledamöter i styrelsen skall vara sju, inklusive ordföranden.

§ 13 Val av ordförande 2018

Till ordförande omval 1 år Roger Johansson.

§ 14 Val av styrelseledamöter

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:
Marieanne Anderson, omval 1 år
Gunvor Fredriksson, omval 1 år
Maud Jacobsson, vald t.o.m. 2019
Barbro Johansson, omval 2 år
Thomas Lindell, vald t.o.m. 2019
Arne Leonardsson, vald t.o.m. 2019 år

§ 15 Val av revisorer och ersättare

Till ordinarie revisorer på 1 år valdes Ulla Bröjer och Kurt Jonasson.
Revisorsuppleant, Bert Jacobsson.

§ 16 Val av Ombud till distriktsstämman

Årsmötet beslöt att överlåta till styrelsen att utse ombud till distriktsstämman 2019.

§ 17 Ledamot i Kommunala Rådet för Äldre

Till ordinarie ledamot i Kommunala Rådet för Äldre omval Ove Claesson.

§ 18 Val av ledare och medlemmar i aktivitetsgrupperna, 1 år

Ansvarig för medlemsregistret
Kurt Jonasson


Program och resekommitté
Maud Jacobsson, Lena Dahlström och Arne Leonardsson


Servicegrupp Köket
Maud Jacobsson, Mona Alvekvist, Sonja Carlsson, Leif Karlsson, ersättare Inger Möller


Trivselkommitté
Maud Jacobsson (sammankallande) Marieanne Anderson, Leif Karlsson, Lena Dahlström, Mona Alvekvist och Sonja Carlsson


Medlemskontaktgrupp
Leif Karlsson


Körsång
Maud Jacobsson och Mia Wäppling Norgren.


Lotterigrupp
Maud Jacobsson och Lena Dahlström


Boulegrupp
Inger och Leif Granath


Studiekommitté
Berit Holmgren och Kent Lundvall


Vandringsgrupp
Göte Gunnarsson


IT-ansvarig
Barbro Johansson


Äldresäkerhetsgruppen
Rune Karlsson och Ove Claesson

 

§ 19 Valberedningen

Till ledamöter i valberedningen omvaldes Lena Dahlström. Årsmötet överlät till styrelsen att utse ytterligare en ledamot.

§ 20 Motioner

Inga inkomna motioner.

§ 21 Orientering från styrelsen om aktiviteter med mera.

Ordförande Roger Johansson informerade om programmet för 2019--2020 som finns tillgängligt på vår hemsida och Facebook.
Programmet kommer även att skickas ut i tryckt form under vecka tio. In-nehållet kommer att variera med både musik och föredrag.

SPF Viken firar 40-årsjubileum den 5 april med fest i Folkets hus A-sal. Vårens kvällsmöte utgår, höstens kvällsmöte är planerad till den 24 oktober.

Planering av resa till Fredrikshavn den 15 maj samt resa till Dalsland den 19 september pågår.

Riksmästerskapet i Boule spelades nere i Falkenberg i augusti 2018 där Ellen Frendberg, Ingegerd Jacobsson och Kerstin Johansson tog första pris av 36 damlag.

§ 22 Avtackningar

Ordförande för SPF Viken, Roger Johansson avtackade Britta Malm som varit ledare för gymnastiken under åtta år men har nu av olika orsaker lämnat ledarskapet.

Lena Dahlström, Eva Hallbäck och Gun Sand har varit i servicegruppen kö-ket. De glada och trevliga damerna avtackades med en vacker blomma.

Därefter överlämnades en blombukett till Nils Carlsson för ordförandeskapet och till Gunvor Fredriksson som sekreterare under årsmötesförhandlingarna.

§ 23 Avslutning

Roger Johansson tackade för visat intresse och avslutades årsmötesförhand-lingarna.

Vid protokollet

Gunvor Fredriksson
Sekreterare

Justeras:

Nils Carlsson Tage Nolstedt Ove Claesson
Mötesordförande

 

Publicerades: 10 mars 2019 Uppdaterades: 10 mars 2019