Extra årsmöte 2021-11-24

På grund av svårigheter att rekrytera styrelsemedlemmar kommer ett extra årsmöte att hållas för att diskutera avveckling av föreningen. Styrelsen kallar därför till extra årsmöte 24 november kl 14:00 i Folkets hus i Munkedal.

  • Violen Folkets hus

Resultatet av den enkät som styrelsen och valberedningen i SPF Munkedalsbygden skickade ut till medlemmarna i mars visade på ett mycket svagt intresse för föreningens verksamhet. Av drygt 120 utskickade enkäter besvarades 45 st (37%). Av de inkomna svaren ansåg 31 st (70%) att det är mycket viktigt att föreningen fortsätter sin verksamhet när pandemin är över, 10 st (23%) vet ej och 3 st (7%) anser att det inte är viktigt. 5 st anser att föreningen kan läggas i malpåse under några år. 1 medlem kan tänka sig att ingå i någon kommitté och 1 annan medlem kan tänka sig att ingå i styrelsen.

Den nu sittande styrelsen består av 5 medlemmar (sedan 2021-09-30). Av dessa har tre stycken redovisat att de avser att lämna sina styrelseuppdrag i februari 2022. Om inte några ytterligare medlemmar kan tänka sig att delta i styrelsearbetet ser styrelsen inga andra lösningar än att avveckla föreningen. Avveckling skall beslutas vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie. Det ordinarie årsmötet i februari 2022 kommer att få ta slutlig ställning till föreningens framtida öde.