Avveckling av SPF Seniorerna Munkedalsbygden

Vid extra årsmöte 24 nov beslöt mötet föreslå årsmötet 2022 att avveckla föreningen pga avsaknad av styrelse och funktionärer.

Under flera år har föreningen brottats med medlemmarnas bristande intresse att engagera sig i föreningens verksamhet. Vid årsmötet i september 2021 redogjorde valberedningen för de anstängningar man förgäves gjort för att intressera medlemmarna att delta i styrelsearbetet eller i andra funktioner inom föreningen. Tyvärr kunde man konstatera att ingen medlem varit villig att ta över efter avgående styrelse. Samma resultat hade styrelsen fått vid den enkät som tillställts samtliga medlemmar under våren 2021. En medlem hade visat sig villig att åta sig styrelseuppdrag och en annan medlem funktionärsuppdrag. Vid årsmötet accepterade därför sittande styrelse att kvarstå fram till ordinarie årsmöte i februari 2022.

Eftersom ingen lösning på problemen kunnat uppnås beslöt styrelsen kalla till extra årsmöte den 24 november för att inleda avvecklingen av föreningen. En avveckling skall beslutas av två på varandra fäljande årsmöten varav ett ordinarie.

Det extra årsmötet genomfördes den 24 november och gav till resultat att en överväldigande majoritet beslöt föreslå ordinarie årsmötet 2022 en avveckling av föreningen. Nuvarande medlemmar uppmanas efter beslut om avveckling ansluta sig till någon av SPF´s andra föreningar i kommunen, Svarteborg eller Sörbygden.