Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2020

SPF Seniorerna Fräkne Ljungskile
Verksamhetsberättelse för SPF Seniorerna Fräkne Ljungskile
Verksamhetsberättelsen omfattar perioden 2020-01-01 till 2020-12-31
Verksamheten
Förningens ändamål är bland annat tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala
planet, informera medlemmarna i frågor som berör dem, verka för gemenskap,
trygghet och trivsel bland medlemmarna samt främja förståelse och solidaritet mellan
generationer. Samverkan bör ske mellan föreningarna (Utdrag ur SPF Sveriges
Pensionärsförbund).
Medlemmar
Antalet medlemmar per den 2020-12-31 uppgick till 267, 160 kvinnor och 107 män,
(276, 163 kvinnor och 113 män). Under året har följande förändringar ägt rum; 5 nya
medlemmar, 7 medlemmar har avlidit och 7 medlemmar har avregistrerats av andra
orsaker.
Styrelsen
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Lisbeth Granåsen Brandt
ordförande, Axel Wallström vice ordförande, Lars Abrahamsson sekreterare, Per
Schwartzman kassör, Mona Olsson ledamot, Eva Berndtsson ledamot och LarsGöran Barck ledamot.
Möten – styrelsen
Styrelsen har haft 2 möten; 3 mars och 11 augusti
Möten – årsmöte
Årsmötet ägde rum 4 februari 2020
Möten – medlemsträffar
Under året har följande gäster besökt oss;
SPF Seniorerna Fräkne Ljungskile
Hasse Lagervall föreläste om Missing People och dess verksamhet lokalt och
nationellt, 60 medlemmar deltog, 27januari.
Årsmöte med trubaduren Gekå, 50-tal medlemmar deltog, 24 februari.
Inga medlemsmöten mars-december.
Resor/utflykter
Resa till Kristinebergs Marinbiologiska institution. Visning av institutionen och därefter
lunch på Gullmarsstrand, 25 medlemmar deltog, 11 mars.
Inga resor april-december.
Övriga aktiviteter
Promenader har ägt rum torsdagar under hösten vid tjänlig väderlek. Promenaderna
har gjorts med digital frågesport via appen Tipsrundan. 15 promenader
organiserades under hösten
Boule har pågått under hösten, vintertid inomhus, Junogatan Uddevalla
Golf har skett i samverkan med Lyckorna Golfklubb (Lats-Göran Barck)
Bridge har spelats torsdagar i Ljungskilegården i samverkan med övriga
bridgeföreningar (Nils Magnusson)
Läsecirklar, 3 stycken (Ulla Magnusson, Lisbeth Granåsen, Eva Berndtsson))
SPF Fräkne har deltagit i KPR, Kommunens Pensionärsråd (Axel Wallström)
Samarbetspartner
För genomförandet av våra aktiviteter har vi ett gott samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan.
Ekonomi
Ekonomin under året har varit stabil. Överskottet verksamhetsåret 2020 uppgick till
7 159 (2 109) kronor. Balansomslutningen per den 2020-12-31 var 109 213
(103 769) kronor. Eget kapital inklusive överskottet 2020 är 109 028 (101 869)
kronor.
Medlemsavgiften var 2020 totalt 250 Kronor, varav 160 kronor gick till förbundet
centralt, 10 kronor till distriktet och 80 kronor till SPF Seniorerna Fräkne. Avgifter vid
medlemsträffar uppgick till 50 kronor.
SPF Seniorerna Fräkne Ljungskile
Underskrifter Ljungskile 26 mars 2021
Lisbeth Granåsen Brandt Axel Wallström Lars Abrahamsson
Ordförande V ordförande Sekreterare
Per Schwartman Lars-Göran Barck Mona Olsson
Kassör Ledamot Ledamot
Eva Berndtsson
Ledamot