Årsbokslut

Årsbokslut för verksamhetsåret 2019

Årsbokslut för verksamhetsåret 2019

RESULTATRÄKNING

Not                2019-01-01           Budget 2019       2018-01-01-

                      2019-12-31                                       2018-12-31

lntäkter

Sålda lotterier

                      12 386                   10 000                      12 529

Resor intäkte

                        3 635                   10 000                        9 600

Möten intäkter

                      30 750                    43 000                     43 445

Erhållna bidrag

                      3 882                        2 000                       4 255

Medlemsavgifter

                   68 750                       71 250                     62 700

Summa lntäkter:

                 119 403                     136 250                   132 529

Kostnader

Resor kostnader

                   11 145                       20 000                     14 886

Möten kostnader

                   49 394                       55 000                     48 758

Kostnadsersättningar

                        500                         1 000                          500

Lokalkostnader

                     1 900                         3 000                       1 800

Reklam och PR

                     2 986                         2 500                       2 330

Adminsitration

                     1 829                         1 000                          814

Avgift till förbundet/distrikt

                   48 110                       48 450                     40 040

Uppvaktningar

                         -                             1 000                          553

Bankkostnader

                     1 430                         1 500                        1 422

övriga kostnader

                      -                                1 000                           550

Summa Kostnader:

                 117 294                     134 450                     111 653

ÅRETS VINST

                     2 109                         1 800                       20 876

BALANSRÄKNING

2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar:

Bank

                   50 000                                                          50 000

Plusgiro

                   52 759                                                          48 960

Kassa

                     1 010                                                               800

Summa Tillgångar:

                 103 769                                                          99 760

Skulder och eget kapital:

Balanserat resultat

                   99 760                                                          78 884

Arets resultat

                      2 109                                                         20 876

Summa eget kapital

                  101 869                                                         99 760

Kortfristiga skulder

                      1 900                                                              -

Summa eget kapital och skulder

                  103 769                                                         99 760

 

Poster inom linjen

Ställda säkerheter

och ansarsförbindelser      Inga                                      Inga

Upplupna kostnader 1900                                                 -

Per Schwartzman

William Dawson                         Christer Dahlqvist