Årsmöte 2020

Årsmöte med underhållning av GåKe. Klockan 13:30 på församlingshemmet. Fri entre och tårta.

Kallelse till SPF:s årsmöte 24 februari 2020

Medlemmarna i SPF Seniorerna Fräkne Ljungskile kallas härmed till årsmöte på Hemgården, Ljungskile, kl 13:30 måndagen den 24 februari 2020.

Handlingar kommer att finnas tillgängliga dels vid mötet dels en vecka före mötet på hemsidan, www.spfseniorerna.se/frakne,

Föredragningslista

1. Mötet öppnas av styrelsens ordförande

2. Val av ordförande vid dagens möte

3. Val av sekreterare vid dagens möte

4.Val av två justerande tillika rösträknare

5. Mötets stadgeenliga utlysande

6.Fastställande av föredragningslista

7.Styrelsens verksamhetsberättelse för kalenderåret 2019

8. Resultat och balansräkning för kalenderåret 20119

9. Revisorernas berättelse för verksamheten 2019

10.Fråga om ansvarsfrihet

11.Förslag budget 2020 inkl verksamhetsplan

12.Fastställande av årsavgifter 2021

13.Fastställande av udda antal styrelseledamöter

14.Val av ordförande för ett år

15.Val av övriga styrelseledamöter

16.Val av två ordinarie revisorer samt en ersättare

17.Val av representant till Kommunala programgruppen, KPR

18.Val av föreningens ombud vid SPF:s distriktsstämma 2020

19.Val av värd-/värdinnekommitté

20.Val av äldresäkerhetsombud

21.Val av hörselombud

22.Val av friskvårdskommitté

23.Val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallade

24.Kostnadsersättningar till funktionärer

25.Av förbundet distriktet eller medlem i förväg väckt fråga.

26.Särskilda förslag från styrelsen

27.Frågestund

28.Mötet avslutas

Ljungskile den 28 januari 2020

Lisbeth Brandt

Ordförande