Äldrepolitik på SPF Seniorerna Tjörnveteranernas politikerutfrågning


Socialnämndens presidium grillades på ett välbesökt möte i SPF Tjörnveteranernas regi den 16 augusti. Filip Gollungberg, Moderaterna (ordf.) Gun Alexandersson-Malm, Liberalerna (1:e vice ordf.) och Anette Johannessen, Socialdemokraterna (2:e vice ordf.) ställdes mot väggen och besvarade frågor dels av moderator Roger Boström, Vuxenskolan, dels av mötesdeltagarna. Birgitta Adolfsson, regionpolitiker liberalerna avslutade kvällen med ett anförande om aktuella frågor inom sjukvård och kollektivtrafik.

  • Politikerutfrågning 16 aug i Kyrkans Hus, Kållekärr

Politikerna fick svara på frågor inom för seniorer tre viktiga områden: trygg ekonomi, tryggt boende och trygg vård och omsorg. De partipolitiska skillnaderna slog igenom genom olika synsätt i vissa frågor. I andra frågor t.ex. om att bygga seniorbostäder fanns å andra sidan en samsyn.

Många frågor som har med en trygg ekonomi för seniorer att göra ligger inte på kommunens bord. Emellertid har kommunen en möjlighet att underlätta för seniorers ekonomi genom att hålla nere sina taxor och avgifter för t.ex. färdtjänst och hemtjänst.

Med fler och fler äldre ökar kraven på tryggare och anpassade bostäder för kommunens seniorer. Många seniorer uppger att deras bostäder är för stora och kan tänka sig att flytta. Även för den som vill byta boende är hindren många. Det handlar både om brist på alternativa bostäder och att nybyggda bostäder alltid blir för dyra. Politikerna gav löfte om att ett äldreboende ska byggas på östra Tjörn och att ge detta hög prioritet. Om detta verkade det råda politisk samsyn.

Att åldras innebär ofta ett ökat behov av stöd och hjälp. För många seniorer är en väl fungerande vård och omsorg avgörande för att kunna leva ett tryggt och hälsosamt liv. Frågorna kring vård och omsorg är omfattande och kräver lösningar både på kort och inte minst på lång sikt. Om tio - femton år kommer det att finnas väsentligt fler seniorer över 80 år. Det bedöms att behovet av demensvård ökar radikalt jämfört med dagens behov. Behovet av fler boenden för dementa och krav på kompetenshöjning inom området diskuterades.

På Tjörn har seniorerna med hemtjänst i snitt 15 olika vårdgivare under två veckor. Politikerna gav inga konkreta besked för hur denna situation skulle kunna förbättras i synnerhet inte för vårdtagare som behöver många dagliga besök.

En annan fråga som diskuterades är kopplingen mellan psykisk hälsa och ensamhet. Det pekades på viktiga och stora ideella insatser som görs av föreningar och organisationer både i form av att vara mötesplatser och med besökande verksamhet. Kommunens support till dessa insatser efterfrågades.

Birgitta Adolfsson pläderade för utbyggda vårdcentraler med fler specialiteter och längre öppettider för att ge bättre service till patienterna och för att avlasta sjukhusen. Likaså behövs en bättre samordning mellan primärvård, kommunal omsorg och sjukhus, så att patienter som är färdigvårdade kan lämna sjukhusen och inte ta upp onödig plats för nya patienter.

Margareta Andersson, ordförande i SPF Seniorerna Tjörnveteranerna avrundade kvällen med att konstatera att föreningens medlemmar med rätta har höga förväntningar på kommunens politiker så att man kan känna en trygghet i sitt boende, i vården och omsorgen och att kunna leva på sin pension.