Inför årsmötet

Inför årsmötet hos SPF Seniorerna Fridlevstad – Sillhövda den 17/2 kl. 14.00 i Ekegården, Nävragöl presenterar vi härmed handlingar inför årsmötet.

Förslag till dagordning vid SPF Seniorerna Fridlevstad-Sillhövda årsmöte torsdagen den 17 februari 2022 kl. 14.00 i Ekegården, Nävragöl

Välkomstord av ordförande. Parentation.

Mötets öppnande.
1. Val av mötesfunktionärer:

a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Protokolljusterare + rösträknare 2 st.

Fastställande av röstlängd.
Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
Fastställande av dagordning.
Föredragning av verksamhetsberättelse samt bouleverksamhet.
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
Revisionsberättelse.
Fastställande av resultat- och balansräkning.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Behandling av verksamhetsplan 2022.
Fastställande av styrelsearvode 2022.
Fastställande av medlemsavgift 2023.
Behandling av inkomna motioner.
Behandling av förslag från förenings-, distrikts-, eller förbundsstyrelse.
Fastställande av antal ombud till nästkommande stämma/kongress.
Beslut om antal ledamöter i styrelsen för år 2022.
Val av ordförande för ett år.
Val av styrelseledamöter för två år.
Val av:

a) Två revisorer för ett år.

b) En revisorssuppleant för ett år.
Övriga val för ett år:

a) Val av trivselkommitté.
b) Val av studieansvarig samt biträdande. c) Val av reseledare samt biträdande.
d) Val av trafikombud.
e) Val av friskvårdsansvariga.

f) Val av ledare danskurserna samt biträdande.

g) Val av ledare vandring m.m.
h) Val av ledare boule norra och södra. i) Val av distriktsombud.

j) Val av ansvarig för hemsida, medlemsregister och E-post samt biträdande.

k) Val av ansvarig för presskontakter. l) Val av försäkringsansvarig.

m) Val av samordnare kaffekommitté.
Val av ombud och ersättare till stämma/kongress.
Val av ledamöter i samrådsgruppen, KPR och RPR, 2023-2026.
Fastställande av antal ledamöter i valberedning.
Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen.
Aktivitetsplan för 2022-2023.
Övrigt.
Kaffesamkväm.
Avslutning
.
Du Gamla Du Fria. Tack till alla!!!
Verksamhetsberättelse från SPF Seniorerna Fridlevstad-Sillhövda 2021
Styrelsen avger följande rapport: Styrelse för 2021 har varit:
ordf. Nils Jedhammar
v. ordf. Ingemar Nilsson sekr. Birgitta Larsson
kassör Sven Hansson
v. kassör Anders Lennartsson
ledamot Rolf Andersson ledamot Kurt Edvinsson
ledamot Ann-Christin Mårtensson ledamot Christer Strömberg
Möten:
Under året har hållits 4 månadsträffar med 49 - 94 deltagare. Styrelsen har haft separata möten och telefonträffar. På grund av gällande restriktioner under Coronapandemin har flertalet träffar fått ställas in.

Underhållning på månadsträffarna:
Sept.: Årsmöte. Parentation.
Okt.: Kroppkaksfest i Ekegården, Nävragöl. Olofsson & Wernersson med Angelica. Nov.: Hans Alerstedt. Musikunderhållning.
Dec.: Julbord. Luciatåg. Musikquiz med Trasthen och Stahren.

Resor:
23-27 september: Resa till Värmland ( i samarbete med andra pensionärsföreningar) 27 deltagare, varav 9 från vår förening.
23 oktober: Teaterresa till Malmö. Operetten Glada Änkan. (Arr. Trossöbuss)
3 deltagare från vår förening.

Aktiviteter:
Aktiviteter enligt fastställt program har ej kunnat genomföras på grund av gällande restriktioner. Spontana arrangemang har anordnats, allt i enlighet med Folkhälso- myndighetens rekommendationer.
17 juni :

5-11 juli: 7 juli:
7 okt.:

11 nov.: 4 dec.:
Musikunderhållning med Glories på Hembygdsön i Holmsjö, Servering av kaffe och våfflor. 72 deltagare.
Haft hand om Hembygdsföreningens servering på Hembygdsön.
Reseträff på Hembygdsön i Holmsjö med Ingegerd Holm. 45 deltagare.

Studiebesök på Marinmuseet i Karlskrona med efterföljande lunch på restaurang Skeppsgossen. 23 deltagare.
Reseträff i Sillhövda församlingshem med Ingegerd Holm. 52 deltagare. Medverkat i julbasaren i Allhallen, Holmsjö.
Friskvårdsdagar:
19 aug.: Friskvårdsdag vid Bredasjön i Holmsjö. Tipspromenad. Korvgrillning. 42 deltagare.
Vår/Höst: Stavgång, tisdagar i Holmsjö. 5-8 deltagare/gång.
Föreningen har haft representanter på distriktets kurser och arrangemang.

Väntjänst:
Under året har väntjänst utförts av föreningen.

Danser: 1 okt.: 29 okt.: 26 nov.:
Trivseldans i Tvings Folkets Hus. Trasthen & Stahren. 35 deltagare. Trivseldans i Tvings Folkets Hus. Bengt Ingvarz orkester. 31 deltagare. Trivseldans i Tvings Folkets Hus. Kaj Enholm. 29 deltagare.
Kurser och studiecirklar:
Bokcirkel: 16 deltagare höst.
Gamla tider: 21-26 deltagare, höst.
Lär känna din hembygd: 34 – 52 deltagare, sommar, höst. Hantering av smartphone: 2 grupper med 8 deltagare i varje, höst. Sånggrupp: 9 deltagare, höst.
Folklig dans: 16 deltagare, höst.

Boule:
Bouleverksamheten har som vanligt varit livlig. Särskild redogörelse för verksamheten bilägges dessa handlingar.
Medlemsantal:
Under året har
Utträdda
Frånflyttade
Tillflyttade
Återinträdda
Under året har
Medlemsantalet var vid årets början 193 st och vid årets slut 190 st. Vänmedlemmar 2 st.

Föreningens ekonomi framgår av kassörens rapport.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det här året. Vår förhoppning är att pandemin skall ge med sig och att vi åter kan mötas som vanligt i vår SPF-förening.

Holmsjö den 1 februari 2022
4 personer avlidit. 8 personer.
0 personer. 1 person.
1 person.
7 nya medlemmar inskrivits.
Birgitta Larsson (sekr.)

Ingemar Nilsson
Ann-Christin Mårtensson Anders Lennartsson Christer Strömberg
Nils Jedhammar Sven Hansson (ordf.) (kassör)
Kurt Edvinsson Rolf Andersson
SPF SENIORERNA Fridlevstad-Sillhövda
Verksamhetsplan för 2022
Vi avser att fortsätta vårt arbete med att återaktivera föreningen efter pandomin. Övergripande mål för föreningens verksamhet
Ta tillvara medlemmars kunskap och resurser till nytta och glädje till alla.
Informera och aktivera inom områden som kost, fysiska och intellektuella aktiviteter, social samvaro mm med målet:
Ett värdigt gott liv för alla – flera friska år. För att nå målen ska vi -
- genomföra enkäter som underlag för verksamheten
- stärka vår identitet – bl. a ska standar och gästbok användas
- delta i information, utbildning och Tema-dagar inom distriktet
- söka samarbete med andra föreningar för att utbyta erfarenheter och öka utbudet av aktiviteter
- utbilda styrelse och andra funktionärer med material från förbund och distrikt
- aktivera vår rekrytering av nya medlemmar med målet att få minst 10 nya medlemmar under året
- utveckla vår hemsida samt våra sätt att nå de medlemmar som inte regelmässigt besöker våra möten och inte läser e-post
-utbilda flera medlemmar så de kan ta del av SPF-appen och hemsida för såväl föreningarna som distriktet
- vara synliga på sociala medier ev. genom befintliga grupper som samhällsföreningar o likn.
- utveckla vårt deltagande i KPR/LPR t ex driva egna frågor – ”att tydligare höras och synas” -
- skapa minst en insändare eller debattartikel under året
- utveckla denna Verksamhetplan i Aktivitetsprogram för året

Avstämning.
På våra månadsmöten ska verksamheten stämmas av mot denna plan

Aktivitetsplan 2022 - 2023

17 mars 14.00 Tvings Folkets Hus. Månadsträff Föredrag Tjernobyl P. A. Bjurling

21 april 13.00 Ekegården Nävragöl. Vårfest Belgakompisarna underhåller

Anmälan till Sven 0455-91105 12 maj 10.00 Gökotta. Friskvård.

Plats meddelas senare
19 maj 14.00 Tvings Folkets Hus. Månadsträff 24 maj Hemlig resa

Anm. Ingegerd Holm 0768-822803 26 – 29 maj Resa till Bornholm

Anm, Ingegerd Holm 0768-822803 12 juni 17-20.30 Bredasjön Holmsjö

Trivseldans till Trasten & Staren 26 juni 17-20.30 Bredasjön Holmsjö

Trivseldans till Kalle & Stefan 10 Juli 17-20.30 Bredasjön Holmsjö

Trivseldans till Tony Ahlm

Grillning Bredasjön 24 juli 17-20.30 Bredasjön Holmsjö

Trivseldans till Orient 7 aug 17-20.30 Bredasjön Holmsjö

Trivseldans till Bengt Ingvarz 18 aug 14.00 Sillhövda förs.hem. Månadsträff
1 sept 13.00 Friskvård. Plats meddelas senare

15 sept 14.00 Sillhövda förs.hem. Månadsträff
20 okt 13.00 Ekegården Nävragöl. Kroppkakefest

Underhållning

Anmälan till Sven 0455-91105 17 nov 14.00 Tvings Folkets Hus Månadsträff

1 dec 15.00 Tvings Folkets Hus. Julbord Tre gräbbor underhåller

Anmälan till Sven 0455-91105

2023

19 jan 14.00 Sillhövda förs.hem. Månadsträff 16 febr 14.00 Sillhövda förs.hem . Årsmöte.

Parentation
16 mars 14.00 Tvings Folkets Hus. Månadsträff

Kontakt: Nils Jedhammar 0705491263 spf.se/fridlevstad-sillhovda

Till SPF Fridlevstad-Sillhövda årsmöte den 17 Februari 2022.
Förslag från valberedningen:

Ann-Marie Nilsson sammankallande, Lennart Svensson och Anita Jonasson.
4. a) b) c)

10. 11. 12. 13.a)

b)
Mötesordförande: Birgit Hansson
Mötessekreterare: Birgitta Larsson
Protokolljusterare +.röstr. 2 st
Förslag till styrelsearvode 2022 5000 Kr. att fördelas av styrelsen. Förslag till medlemsavgift 2023

Antal ledamöter i styrelsen. 9 ordinarie ledamöter. Ordförande 1 år: Nils Jedhammar, Holmsjö omval 4 ledamöter 2 år: Sven Hansson, Holmsjö omval
Birgitta Larsson, Holmsjö omval Kurt Edvinsson, Nävrasjö omval
c)

14 .a)

b) 15.a)

b) c)

d) f)

g)

h) i)

j) k)

l) m) n)
Anders Lennartsson, Holmsjö omval kvarvarande i styrelsen 1 år:Ann-Christine Mårtensson, Holmsjö

Rolf Andersson, Fridlevstad, Christer Strömberg,Holmsjö, Ingemar Nilsson Tving,

Val av 2 revisorer 1 år:Bertil Bengtsson, Höryda, omval Marianne Svensson, Tvingelshed,omval

1 revisorsuppleant 1 år : Eva Jönsson, Hillerslätt, omval Trivselkommitte: Berit Jedhammar omval sammankallande

Gunilla Lennartsson, Holmsjö omval Gunvor Skogesson, K:na omval
Laila Baumgardt, Holmsjö nyval Sven Hansson Holmsjö nyval
Studieansvarig: Ann-Marie Nilsson Tving nyval Bitr. Eva Lindekranz Tving

Reseledare:Nils Jedhammar, sammankallande, Bitr. Ingemar Nilsson, Tving, omval

Bitr. Rolf Andersson, Fridlevstad, omval Trafikombud: Rolf Andersson, omval
nyval
Friskvårdsansvariga: Berit Nilsson sammankallande omval Barbro Norrby, omval

Marianne Svensson, omval
Ledare danskurs: Lennart Svensson Emmeryd omval

Bitr. Karin Svensson, Sillhövda omval
Ledare vandring m.m. Ledare boule norra:

Ledare boule södra:
Friskv.kommitte valda ledamot: omval Sven Hansson, Lars-Erik Nilsson,

Anders Lennartsson, alla omval Lennart Svensson, omval
Bitr. Arne Johnsson, omval Distriktsombud: Ordförade + 2 från styrelsen

E-post, hemsida-och medl.register : Christer Strömberg; ansvarig, omval Bitr. Björn Björkander: omval

Pressansvarig: Ingmar Nilsson omval
Försäkringsansvarig: Styrelsen utser ansvarig inom sig Samordnare kaffekommitten: Gunilla Lennartsson, Holmsjö, nyval Ledamöter i samrådsgruppen; Kurt Edvinsson omval
Ingemar Nilssson omval

Vad gäller ekonomiska redogörelser finns dessa att tillgå hos vår kassör Sven Hansson tel. 0455-91105 för information.