Inför årsmötet 2021

Vi får presenter handlingarna inför årsmötet 2021.
Förbered Er inför årsmötet. 
Hjärtligt välkomna  den 16 september kl 14.00
Sillhövda Församlingshem

 

Inför årsmötet hos SPF Seniorerna Fridlevstad-Sillhövda

den 16 september kl 14.00 i Sillhövda Församlingshem presenterar vi härmed handlingar inför årsmötet.

 

Förslag till dagordning vid SPF Seniorerna Fridlevstad-Sillhövda årsmöte

torsdagen den 16 september 2021 kl. 14.00  i Sillhövda församlingshem   

 

Välkomstord av ordförande.

Parentation.

 1.              Mötets öppnande.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Mötets utlysande.
 1.            Val av mötesfunktionärer:
 1. Mötesordförande
 2. Mötessekreterare
 3. Protokolljusterare + rösträknare 2 st.
 4.         Föregående SPF-träffs protokoll uppläses inte, men finns tillgängligt i lokalen.
 5. Föredragning av verksamhetsberättelse samt bouleverksamhet.
 6. Fastställande av balans- och resultatredogörelse.
 7. Revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 9. Förslag till styrelsearvode 2021.
 10.                Förslag till medlemsavgift 2022.
 11. Beslut om antal ledamöter i styrelsen för år 2021.
 12. Val av styrelse:
 13. a) Ordförande för ett år.
 14. b) Ledamöter för två år.
 15. Val av:
 16. a) Två revisorer för ett år.
 17. b) En revisorssuppleant för ett år.
 18. Övriga val för ett år:
 19. a) Val av trivselkommitté.
 20. b) Val av studieansvarig samt biträdande.
 21. c) Val av reseledare samt biträdande.
 22. d) Val av trafikombud.
 23.  e) Val av friskvårdsansvariga.
 24. f) Val av ledare danskurserna samt biträdande.
 25.  g) Val av ledare vandring m.m.
 26. h) Val av ledare boule norra och södra.
 27.    i) Val av distriktsombud.
 28. j) Val av ansvarig för hemsida, medlemsregister och E-post samt biträdande.
 29. k) Val av ansvarig för presskontakter.
 30.    l) Val av försäkringsansvarig.
 31.  m) Val av samordnare kaffekommitté.
 32. n) Ledamöter i samrådsgruppen 2019-2022. Valda är Kurt Edvinsson och Ingemar Nilsson.
 33. o) Val av valberedning.
 34.            Aktivitetsplan för 2021-2022.
 35.            Verksamhetsplan för 2021.
 36.             Övrigt.
 37.            Kaffesamkväm.
 38.             Avslutning.

                                        

Du Gamla Du Fria.  

                                               Tack till alla!!!

 

 

 

Verksamhetsberättelse från SPF Seniorerna Fridlevstad-Sillhövda 2020

 

Styrelsen avger följande rapport:

Styrelse för 2020 har varit:

ordf. Ingemar Nilsson

 1. ordf. Nils Jedhammar

sekr. Birgitta Larsson

kassör Sven Hansson

 1. kassör Anita Jonasson

ledamot Rolf Andersson

ledamot Kurt Edvinsson

ledamot Ann-Christin Mårtensson

ledamot Anders Lennartsson

 

Möten:

Under året har hållits 3 månadsträffar med mellan 62 och 74 deltagare. Styrelsen har haft separata möten och telefonträffar. På grund av Coronapandemin har flertalet träffar fått ställas in.

 

Underhållning på månadsträffarna:

Jan.:            Björn Ericsson berättar om våra vinterfåglar.  Sånggruppen.   

Febr.:          Årsmöte. Parentation. Sånggruppen.

Sept.:          Kroppkaksfest/Friskvårdsdag vid Bredasjön. Enbart måltid.       

 

Resor:         Inga resor har genomförts under året.    

   

Aktiviteter:

Aktiviteter enligt fastställt program har ej kunnat genomföras på grund av gällande

restriktioner. För att ” Bryta ensamhet” har arrangemang i mindre skala anordnats, allt i enlighet

med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

 

20 maj :      Vandring vid Alljungen. Grupp 1.10 deltagare.

4  juni:        Vandring vid Alljungen , Grupp 2. 15 deltagare.

1 juli:         Vandring i Dackes fotspår. Lindön. 25 deltagare.

9 juli:          Träff på Hembygdsön i Holmsjö. Egen kaffekorg. 27 deltagare.

23 juli:        Träff på Hembygdsön i Holmsjö. Tony Svensson spelar. Servering av kaffe och våfflor. 49 deltagare.

6 aug.:        Grillträff vid Bredasjön. Egen kaffekorg och något att grilla. 35 deltagare.

20 aug.:      Studiebesök hos biodlare Karen Friberg , Norra Stensjö. 23 deltagare.

10 sept.:     Studiebesök  på Johns Växtservice i Möljeryd. Gemensam lunch på Vildmarkscaféet i Belganet. 28 deltagare.

8 okt.:         Studiebesök i Flymens kyrka och hembygdsgård, samt naturreservatet i Södra Flymen och odlingsrösen i Bromåla. 36 deltagare.      

 

 

 

Friskvårdsdagar:

28 maj:       Friskvårdsdag/Gökotta vid Bredasjön. Tipspromenad. Korvgrillning. 38 deltagare.

Vår/Höst:   Stavgång, tisdagar i Holmsjö. 5-8 deltagare/gång.

 

Föreningen har haft representanter på distriktets kurser och arrangemang.

 

Väntjänst:

Under året har väntjänst utförts av föreningen.

 

Fester:

31 jan.:          Trivseldans med gröt i Tvings Folkets Hus. Orients orkester. 92 deltagare.

6 mars:     Trivseldans i Tvings Folkets Hus. Bengt Ingvarz orkester. 57 deltagare.

 

Kurser och studiecirklar:

Bokcirkel: 16 deltagare vår och 16 deltagare höst.

Snickeri: Fågelholkar. 13 deltagare vår.

Gränsdragning mellan byarna Hinsemåla, Sjötorp och Askunga: Ca 22 deltagare höst.

Tillsammans mot ensamhet: 11 deltagare vår.    

 

Boule:

Bouleverksamheten har som vanligt varit livlig. Särskild redogörelse för verksamheten

bilägges dessa handlingar.

 

Medlemsantal:

Under året har   9 personer avlidit.

Utträdda            6 personer.

Frånflyttade       0  personer.

Tillflyttade        2 personer.

Återinträdda      0 personer.

Under året har   11 nya medlemmar inskrivits.

Medlemsantalet var vid årets början 195 st och vid årets slut 193 st.

Vänmedlemmar  2 st.

 

Föreningens ekonomi framgår av kassörens rapport.

 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det här annorlunda året. Vår förhoppning är att

pandemin skall ge med sig och att vi åter kan mötas som vanligt i vår SPF-förening.

 

Holmsjö den 15 februari 2021

 

Birgitta Larsson                                       Ingemar Nilsson                                       Sven Hansson

      (sekr.)                                                       (ordf.)                                                      (kassör)

 

Nils Jedhammar                                       Kurt Edvinsson                                        Anita Jonasson

 

Rolf Andersson                                        Ann-Christin Mårtensson                        Anders Len

 

 

VERKSAMHETSPLAN

 

SPF SENIORERNA Fridlevstad-Sillhövda                                  20210820   IN                                                                                                                             

Verksamhetsplan för 2021

Vi avser fortsätta vårt arbete med att återaktivera föreningen efter pandemin. Digitala möten har varit viktiga men nu ser vi fram emot normal verksamhet med uppstart i årsmötet 16 sept. 2021.

Övergripande mål för föreningens verksamhet:

Ta tillvara medlemmarnas kunskaper och resurser

till nytta och glädje för oss alla.

Informera och aktivera inom områden som kost,

fysiska och intellektuella aktiviteter, social samvaro mm

med målet:

Ett värdigt och gott liv för alla – flera friska år.

För att nå målen ska vi –

- genomföra enkäter som underlag för verksamheten

- stärka vår identitet – bl.a. ska standard och gästbok användas

- delta i information, utbildning och Tema- dagar inom distriktet

                      när detta kommer i   gång.

- söka samarbete med andra föreningar för att utbyta

erfarenheter och öka utbudet av aktiviteter

- utbilda styrelse och andra funktionärer med material från

förbund och distrikt

- aktivera vår rekrytering av nya medlemmar med målet att få

minst 10 nya medlemmar under året

- utveckla vår hemsida samt våra sätt att nå de medlemmar som

inte regelmässigt besöker våra möten och sammankomster och

som inte läser e-post samt SMS.

- utbilda flera medlemmar så de kan ta del av SPF-Appen och

hemsida för såväl föreningarna som distriktet.

- vara synliga på sociala medier ev. genom befintliga grupper

som samhällsföreningar o likn.

- utveckla vårt deltagande i KPR/LPR t ex driva egna frågor – ”att

tydligare höras och synas”-

- skapa minst en insändare eller debattartikel under året

- utveckla denna Verksamhetsplan i Aktivitetsprogram för året

Avstämning

På våra månadsmöten ska verksamheten stämmas av

mot denna plan.

 

 

 

 

SPF seniorerna Fridlevstad Sillhövda.
Aktivitetsplan  2021– 2022.
I samarbete med Vuxenskolan

16 sept.    14.00  Sillhövda förs.hem        Årsmöte. Parentation.  Förplägnad .

21 okt.  13.00 Ekegården  Nävragöl         Kroppkakefest. 
Föranmälan senast  12 oktober  till Sven 0455-91105

18 nov. 14.00  Tvings Folkets Hus.           Månadsträff.

  2 dec.  15.00  Tvings Folkets Hus.          Julbord.  Musikquiz med Trasthen & Stahren
                                                                 Föranmälan till Sven 0455-91105 senast 24 november.

2022
20 jan.    14.00 Sillhövda förs-hem          Månadsträff

28 jan.    17 – 20.30 Tvings Folkets Hus   Grötfest  Orients orkester

17 feb.   14.00 Sillhövda förs-hem           Årsmöte

  4 mars  17 – 20.30 Tvings Folkets Hus   Trivseldans

17 mars  14.00 Tvings Folkets Hus           Månadsträff

 

 

Valberedningens förslag

 

Till SPF Fridlevstad-Sillhövda årsmöte den 16 September 2021.

                     

 Förslag från valberedningens  möte hos   Ann-Marie Nilsson.

 Närvarande: Bertil Ohlsson  sammankallande,   Lennart Svensson och Ann-Marie Nilsson.

 

 1. a) Mötesordförande                                       Birgit Hansson
 2. b) Mötessekreterare                                       Birgitta Larsson; styrelsen
 3. c) Protokolljusterare +.röstr. 2 st                  
 4. Förslag till styrelsearvode 2021          5000 kr. att fördelas av styrelsen.
 5. Förslag till medlemsavgift 2022                               
 6. Antal ledamöter i styrelsen. 9 ordinarie ledamöter.

13.a)              Ordförande 1 år:                                          Ingemar Nilsson  Tving;                      omval.

 1. b) 4  ledamöter 2 år:                                       Ann-Christine Mårtensson, Holmsjö  omval                                                                                                                      Rolf Andersson,        Fridlevstad         omval                       

                                                                                       Christer Strömberg, Holmsjö              nyval

                                                                                                        Nils Jedhammar,       Holmsjö              omval

 1. c) kvarvarande i  styrelsen 1 år:                        Sven Hansson,           Holmsjö                       

                                                                                        Birgitta Larsson,       Holmsjö

                                                                                        Kurt Edvinsson,        Nävrasjö

                                                                                       Anders Lennartsson, Holmsjö

14 .a)              Val av 2 revisorer 1 år:                                 Bertil Bengtsson,        Höryda,      omval 

                                                                                       Marianne Svensson, Tvingelshed,omval

 1. b) 1 revisorsuppleant 1 år                                     Eva Jönsson, Hillerslätt,               omval                               

15.a)              Trivselkommitte:                                              Bertil Ohlsson, sammankallande omval

                                                                                       Gunilla Lennartsson, Holmsjö,    omval

                                                                                       Ann-Margret Karlsson, Bostorp, omval

                                                                                       Kerstin Persson, Backabo             omval

                                                                                       Gunvor Skogesson, K:na              omval

                                                                                       Berit Jedhammar , Holmsjö         omval

 1. b) Studieansvarig:                                           Eva Lindekranz,     Tving             omval

                                                                                                            Bitr. Ann-Marie Nilsson,              omval

 1. c) Reseledare:                                                Nils Jedhammar, sammankallande, omval                           

                                                            Bitr. Ingemar Nilsson, Tving,         omval    

                                                                       Bitr. Rolf Andersson, Fridlevstad, omval

 1. d) Trafikombud:                                                         Rolf Andersson, omval    
 2. f) Friskvårdsansvariga;                                    Berit Nilsson,  omval,  sammankallande

                                                                                       Barbro Norrby, omval

Marianne Svensson, omval                                               

 1. g) Ledare danskurs:                                        Lennart Svensson Emmeryd        omval   

                                                                                       Bitr. Karin Svensson, Sillhövda,  omval                               

 1. h) Ledare vandring m.m.                                 kommitte valda ledamot:  omval
 2. i) Ledare boule norra:                                     Sven Hansson, Lars-Erik Nilsson,

                                                                                       Anders Lennartsson, alla omval

                      Ledare boule södra:                                              Lennart Svensson,         nyval

                                                                                                              Bitr. Arne Johnsson,      nyval

 1. j) Distriktsombud:                                          Ordförande + 2 från styrelsen
 2. k) E-post, hemsida-och medl.register                    Christer Strömberg;       omval

                      ansvarig:                                                                  Bitr. Björn Björkander,  nyval 

                      Pressansvarig                                                    Ingmar Nilsson          omval

 1. l) Försäkringsansvarig                                    Styrelsen utser ansvarig inom sig                                     
 2. m) Samordnare kaffekommitten                              Anita Petersson,  omval
 3. n) Ledamöter i samrådsgruppen                        Kurt Edvinsson   

                      Valda till 2022                                                  Ingemar Nilssson

 1. o)                Val av valberedning;                                   

                                          

      

Den             2021

 

Bertil Ohlsson                       Lennart Svensson                     Ann-Marie Nilsson

                     

 

                        

 

Vad gäller ekonomiska redogörelser finns dessa att tillgå

hos vår kassör Sven Hansson telefon 0455 91105 för information.