Protokoll årsmöte 2022-04-11

Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Eringsboda-Tving 2022-04-11 Plats: Byahuset Eringsboda                                                                                                    Närvarande: 68 medlemmar

Årsmötet inleddes med parentation över sex avlidna medlemmar: Hartvig Johnsson, Maj-Lis Lindblad, Bengt Olsson, Heiner Friedrich Harries, Göran Andersson och Bernt Adolfsson.                                                                                                              Ljuständning och dikt följdes av en tyst minut för att hedra de som lämnat oss.

§ 1 Mötet öppnas.                                                                                                            Ordförande Jan-Owe Kullenbert hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Mötesfunktionärer.
Till ordförande för årsmötet valdes Bengt Mauritzson och till sekreterare Birgit Jedhammar.

§ 3 Justering.                                                                                                                          Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Dan Johansson och Ingela Eriksson.

§ 4 Nya stadgar f o m 2022-01-01.                                                                                  Förbundet har antagit nya stadgar som även gäller för distrikt och föreningar. Jan-Owe informerade om dess innehåll. Mötet noterade informationen.

§ 5 Kallelse.                                                                                                                              Kallelsen till årsmötet har skett i samband med månadsbrev till samtliga medlemmar. Påminnelse har också sänts ut i samband med inbjudan till påskfesten. Kallelsen har dessutom funnits på SPF:s app och hemsida.   Årsmötet förklarades vara i laga ordning kallat.

§ 6 Föredragningslista.                                                                                          Föredragningslistan fastställdes.

§ 7 Styrelsens redovisning av verksamhetsåret 2021.
a) Verksamhetsberättelsen, som varit utsänd med kallelsen, föredrogs, godkändes och lades till handlingarna. Bilaga nr 1.                                                                                        b) Kassör Ulf Fridvall redogjorde för föreningens ekonomi. Konstaterades att föreningen under 2021 haft ett underskott på 6 741 kr och att tillgångarna vid årets slut var 57 286 kr. Bilaga nr 2 .                                                                                                                        c) Revisorernas berättelse lästes upp lades till handlingarna.                                              d) Resultat- och balansräkningen fastställdes.

§8  Frågan om ansvarsfrihet.                                                                                                  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§ 9 Medlemsavgift 2023.                                                                                      Medlemsavgiften till föreningen för 2023 beslutades vara oförändrad d v s 25 kr. Därutöver tillkommer förbundets och distriktets beslutade avgifter.

§ 10 Fastställande av ersättningar.                                                                      Kostnadsersättning till ordförande, kassör och sekreterare beslutades vara   oförändrad d v s 999 kr. Ersättning till revisorer beslutades vara 150 kr.

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan.
Agendan för 2022, som varit utsänd med kallelsen, föredrogs. Mötet beslutade anta den av styrelsen föreslagna agendan. Bilaga nr 3.

§ 12 Fastställande av budget för 2022.                                                                  Ordförande Jan-Owe Kullenbert föredrog styrelsens förslag till budget för2022.                Mötet beslutade enligt styrelsens förslag. Bilaga nr 4.

§ 13 Inkomna motioner.                                                                                                          Inga motioner hade inkommit.                                                                                                                                                                                                                                                  § 14 Beslut om firmatecknare.                                                                                Beslutades att till firmatecknare för 2022 utse ordförande, kassör och vice kassör att var för sig teckna firman. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 15 Antal styrelseledamöter 2022.
Antalet styrelseledamöter beslutades vara 11 ledamöter.                         

§ 16 Val av ledamöter.                                                                                            Ordförande för 2022: Jan-Owe Kullenbert                                                      Styrelseledamöter på 2 år: Inez Svensson, Vivi Magnusson, Arne Sörlöv,  Ann-Kerstin Håkansson och Leif Söderlund. Samtliga omval.                                                                Kvar i styrelsen valda 2021:  Birgit Jedhammar, Linda Böhme, Ulf Fridvall, Birgitta Runesson och Åke Jeansson.                                                                                         Revisorer på ett år: Dan Johansson och Lennart Runesson.
Ersättare: Karl-Erik Rosenqvist. Samtliga omval.                                                          Studieledare på ett år: Arne Sörlöv omval, Leif Söderlund nyval. Försäkringsansvarig på ett år: Jan-Owe Kullenbert omval.
Rekryteringsansvarig: Styrelsen.                                                      Dataregistreringsansvariga på ett år: Åke Jeansson, Leif Söderlund, Jan-Owe Kullenbert. Samtliga omval.
Syn- och hörselansvariga på ett år: Ingela Eriksson och Viola Elofsson.
Bägge omval.                                                                                                                   Resekommitté på ett år: Ulf Fridvall, Ann-Kerstin Håkansson och Birgitta Runesson. Samtliga omval.                                                                                                               Väntjänst på ett år: Ingvar Svensson, Inez Svensson och Eva Hultin. Samtliga omval.
Trafikansvarig på ett år: Åke Jeansson. Ersättare: Sten Nilsson. Bägge omval. Friskvårdsansvariga på ett år: Birgit Jedhammar och Ingela Eriksson.
Bägge omval.                                                                                                                   IT-IT-ansvariga på ett år: Jan-Owe Kullenbert och Leif Söderlund. Bägge omval.                  Boule/Mattcurling-ansvarig på ett år: Jan-Owe Kullenbert, omval.                                        Distriktsombud 2022: Åke Jeansson, Birgit Jedhammar, Sonja Nilsson.  Ersättare: Vivi Magnusson och Barbro Ågren. Samtliga omval.                                                        

§ 17 Valberedning.
Inger Kullenbert, Sonja Nilsson och Bertil Karlsson.  Samtliga omval. Inger Kullenbert valdes till sammankallande.                                                              

§ 18 Årsmötesförhandlingarna avslutas.
Bengt Mauritzson avslutade förhandlingarna och önskade föreningen lycka till i sitt fortsatta arbete. Ordförande Jan-Owe Kullenbert tackade Bengt Mauritzson för väl genomförda förhandlingar och överlämnade en blomma. Jan-Owe tackade så för förtroendet att få leda föreningen framåt ett år till och betonade alla medlemmars betydelse för en stark och trivsam förening.

Efter mötet inbjöds till påskfest och som vanligt när medlemmarna träffas blev samvaron gemytlig och trivsam.

Birgit Jedhammar, sekreterare                                            
_____________________________

Bengt Mauritzson, mötesordförande                                                _______________________                                            

Dan Johansson, justerare                                                       Ingela Eriksson, justerare