ProtokollProtokoll fört vid månadsmöte med SPF Seniorerna Boken
Sölvesborg torsdagen den 18 Januari 2018.

Plats: Drottninggården Valjeviken Protokoll nr 1 2018
Närvarande : 40 medlemmar
$1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
$2 Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.
$3 KPR
Bo informerade om betydelsen av KPR. Det gäller att påverka och engagera sig i olika frågor.
$4 Studieorganisatören
Iréne informerade om en föreläsning med Yngve Gustavsson på Furulundsskolan den 12 februari.
Hon informerade också om de olika studiecirklarnas starttider.
$5 Medlemsrapportering
Sven rapporterade att medlemsantalet är 454 st.
$6 Rese- och arrangörsrapportering
Inget att rapportera i Bertils frånvaro.
$7 Övriga frågor
Ordföranden informerade om höjningen av inträdesavgiften med 10:- till 60:-. Ingen på mötet opponerade sig.


$8 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Efter mötet höll Lotta Dahlin ett föredrag om hjälparbetet i Gambia och Senegal.
Mötet avslutades med kaffe och lottdragning.

Vid protokollet Justeras


Sven Eng Lennart Nilsson


Sekreterare Ordförande

Justeras


Lars-Erik Norberg