Debattinlägg om matfrågan

SPF senioren föreningar i Luleå Kommun har kommit överens om att skriva ett gemensat debattinlägg i våra lokala tidningar. Läs debattinlägget nedan.

Matfrågan för äldre inom Luleå Kommun

Vi anser att de utredningar som Luleå Kommun gjort avseende mat för äldre saknar ett tydligt fokus på brukarnas, d.v.s de äldres, behov av bra och näringsrik kost. Vi noterar också att frågan om matsituationen för den stora gruppen hemmaboende med hemtjänst inte belyses.

Samtliga utredningar som kommunen gjort har haft utgångspunkten att maten ska tillagas enligt "storköksprincipen", där maten till de äldre är kall och distribueras ett antal gånger i veckan. Detta trots att det i direktiven har nämnts att man skall titta på alternativa lösningar med valmöjligheter.

Att kommunen väljer storkökslösning utan att undersöka alternativen är förvånande. SWECO-rapporten visar att trenden i många kommuner är att lämna storkökslösning till förmån för mer näralagad mat. Såvitt vi kan se i det slutliga beslutet har den frågan över huvud taget inte beaktats.

Äldres mat borde ha ett tydligt fokus på kvalitet, möjlighet till delaktighet samt ligga i linje med den forskning som visar på vikten av näringsrik kost för äldre. Kyld mat kräver att den hanteras och värms på rätt sätt för att näringsvärdet skall bevaras, vilket kan vara svårt för de hemmaboende.

Kostnaderna för matproduktionen för äldre borde ses som en viktig investering, jämfört med andra kommunala investeringar, och inte bara som en kostnad.
Vi ser heller inte att hänsyn tas till den så viktiga miljöfrågan. Mattransport från Piteå till Luleå kommun skapar en negativ miljöpåverkan och genererar höga kostnader för transporter.

Vi från SPF Seniorerna anser att Kommunala Pensionärsrådet (KPR) inte fått tillräckligt med tid för att diskutera matfrågan. KPR är kommunens remissorgan i äldrefrågor! Kommunen har tydligt visat att de inte är intresserade av att ta del av KPRs synpunkter, trots att vi är de som är/kommer att bli berörda. Vi ser att föräldragrupper och pedagoger listats som referenser i utredningen. Att pensionärsorganisationer och anhöriga inte behandlats på samma sätt som föräldrar och pedagoger anser vi är ett tydligt bevis på kommunledningens ålderism, det vill säga särbehandling av äldre = diskriminering.

Innan definitivt beslut tas av kommunen kräver vi att andra lösningar än storköksprincipen undersöks noggrant och att alla aspekter, inte bara ekonomiska, tas med i beslutsunderlaget, vilket vi inte anser gjorts i nuvarande utredning.

Vår förhoppning är att kommunledningen tar del av våra synpunkter och återremitterar ärendet innan ett slutligt beslut tas.

SPF Seniorerna i Luleå Kommun