Historik

Uppdaterades: 02 oktober 2018

Föreningen startad 1976 och de 40 åren firades vid decembermötet 2016

OCR-ÖVERSÄTTNING AV MASKINSKRIVET PROTOKOLL I DEN GAMLA PROTOKOLLSBOKEN.

Protokoll fört vid sammankomst i Furuby den 8 febr.1976 för bildandet av en lokalavdelning för Kronobergs Opolitiska Pensionärsdistrikt.

§ 1. Sammanträdet öppnades av herr Allan Wilhelmsson, vilken hälsade den talrika publiken välkomna. Han hälsade Distriktets ordförande samt sekreterare särskilt varmt välkomna.

§ 2. Distriktsordföranden Gunnar Berg hälsade alla välkomna på Distriktets vägnar. Vidare redogjorde han för värdet av en lokalavdelning. Alla, som kommit till en mogen ålder, är i behov att samlas för att pigga upp varandra. Sedan redogjorde han för uppgifter och organisation.

§ 3. Herr Allan Wilhelmsson, Holkaryd valdes till att leda dagens förhandlingar.

§ 4. Som protokollsförare för dagen valdes undertecknad (Gunnar Erngård).

§ 5. Till att justera dagens protokoll valdes herrar Erik Eriksson och John Salomonsson, båda från Furuby.

§ 6. Nu upptogs frågan om att bilda en lokalavdelning inom Kronobergs Opolitiska Pensionsdistrikt. Ordföranden riktade ett varmt tack till fru Inger Karlsson, Kårestad för hennes förberedande arbete gällande dagens sammankomst. Efter en stunds överläggning beslöt de närvarande enhälligt att bilda ovan lokalförening i Furuby.

§ 7. Distriktssekreterare Carl Bergstrand, Växjö tog till orda och meddelade att Furuby lokalavdelning får nummer 42. Sedan redogjorde han för stadgarna gällande distrikt och lokalföreningar. Därvid betonade han värdet av att komma tillsammans. Även gratulerade han den nybildade lokalavdelningen. Enhälligt godkändes stadgarna av de närvarande.

§ 8. Nu företogs styrelseval. Denna bestämdes till fem personer.
Till ordförande för två år valdes herr Allan Wilhelmsson, Holkaryd, 360 51 Hovmantorp, sekreterare under ett år valdes fru Ebba Karlsson, Attsjö, 350 51 Hovmantorp.
Som kassör under två år valdes herr Erik Eriksson, Furuby, 360 51 Hovmantorp.
Till övriga ledamöter för en tid av ett år valdes herrar Tore Karlsson, Fägerstad och John Salomonsson, båda med postadress 360 51 Hovmantorp.
Som styrelsesuppleanter valdes för två år fru Greta Wilhelmsson, samt för ett år fru Åsa Eriksson, Furuby och fru Else Karlsson,

§ 9. Till revisorer valdes herrar Ebbe Käll, Holkaryd och Gottfrid Schill, Kårestad Högstorp. Som revisorssuppleant valdes herr Sune Andersson, Kårestad.

§ 10. Årsavgiften bestämdes till tio (10:-) kronor. Avdelningen skall svara för en mindre del till distriktet. Styrelsen fick i uppdrag att söka bidrag. Även beslöts att så många som möjligt borde prenumerera på tidningen Veteran Posten för närvarande kostar 7:kr.pr.år.

§ 11 Särskilt invaldes de yngre fruarna son medlemmar i avdelningen Inger Karlsson, Kårestad, Britta Karlsson och Margareth Andersson, dessa två från Furuby.

§ 12. De närvarande diskuterade diverse aktiviteter. Då talade man om resor, studiecirklar, litteraturstudier och terapiarbeten m.m. Äyen vuxenskolan .Pråfl Hovslund i Växjö kan man erhålla råd och upplysningar.

§ 13. Till ombud vid distriktets mötet i Växjö valdes fru Margit Erngård, 360 51 Hovmantorp med fr.Gunhild Erdfrid, Furuby, 360 51 Hovmantorp.

§ 14. Styrelsen fick i uppdrag att ordna med lokal för lokalavdelningens möten en gång varannan månad eller oftare om så skulle påfordras.

§ 15. Båda herrarna Bergquist och Bergstrand framförde sina varma lyckönskningar och uttryckte sig för en god framtid. Herr Bergstrand utlovade en grundplåt på 100 kronor samt att Distriktet därtill bjöd på kaffe med dopp under kvällen.

§ 16. Under kaffedrickningen rådde den bästa gemyt, en del historier förhöjde stämningen och glädjen.

§ 17. Till sist framförde ordföranden avdelningens varma tack för det stora bidraget från Distriktet. Ett särskilt tack riktades till herrarna Berg och Bergstrand för deras besök och medverkan. Även riktade han ett varmt tack till besökarna.

Furuby, dag som ovan

Gunnar Erngård / Dagens sekreterare. Justeras: Erik Eriksson & John Salomonsson

Publicerades: 01 oktober 2018 Uppdaterades: 02 oktober 2018