Årsmöte 2020

Handlingar till årsmötet publiceras här...

Årsmöte med SPF Seniorerna avd. 446 Alvesta,
tisdagen den 4 februari 2020 kl. 14.00 i Alvesta församlingshem

Parentation

Årsmötesförhandlingar:

Handling
1
Årsmötet öppnas

2
Val av mötesfunktionärer:
Ordförande
Sekreterare
Två protokollsjusterare och tillika rösträknare

3
Prövning att kallelsen skett i behörig ordning

4
Frågor att ta upp under punkten Övriga frågor

5
Fastställande av föredragningslista

6
Behandling av styrelsens redovisning för verksamhetsåret 2018
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk redogörelse
Revisionsberättelse

7
Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse

8
Beslut om ev. ersättning till styrelse och funktionärer under 2020

9
Behandling av inkomna motioner

10
Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse

11
Beslut om verksamhetsplan och budget för 2020

12
Beslut om årsavgift 2021. Inget ändringsförslag från styrelsen.

13
Beslut om antal ledamöter i styrelsen och ev. ersättare

14
Val av ordförande för 2020

15
Val av övriga ledamöter och ev. ersättare i styrelsen

16
Val av revisorer och ersättare

17
Val av ombud och ersättare vid distriktsstämma

18
Val av företrädare och ersättare i kommunala pensionärsrådet

19
Beslut om antal ledamöter och ersättare i valberedningen

20
Val av valberedning och ev. ersättare

21
Övriga frågor väckta under punkt 4 ovan

22
Mötet avslutas

****

****

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019
Styrelsen för SPF Seniorerna Alvesta lämnar härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2019, föreningens 39:e verksamhetsår.

Antalet medlemmar den 1 januari 2019 var 339. Under år 2019 tillkom 18 nya medlemmar och 3 överflyttade från annan förening. Sammanlagt 28 medlemmar har avregistrerats, varav 17 avlidna, 2 överflyttade till annan förening och 9 avslutade på grund av utebliven betalning av medlemsavgift eller egen begäran. Detta innebär att medlemsantalet vid årsskiftet 2019/2020 var 332, dvs. en minskning med 7 medlemmar.

Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande Lars-Erik Gustafsson
Vice ordförande Monica Lindgren
Kassör Lillemor Hillar
Sekreterare Monica Wessfeldt-Berg
Övriga ledamöter MajLis Lundberg, Sigurd Karlsson, Urban Lindh, Britta Aronsson och Christer Asthede
Revisorer: Roland Axelzon och Bengt Nilsson, ersättare Gunvald Karlsson
Valberedning: Inga-Britt Odelgård, Karin Hedlund och Bengt Hallengren
Ombud till distriktsstämma 2019: Lars-Erik Gustafsson, Monica Lindgren, Britta Aronsson och Urban Lindh. Ersättare Monica Wessfeldt-Berg och Christer Asthede.
Kommunala Pensionärsrådet (KPR): Ordinarie MajLis Lundberg, ersättare Christina Wiberg
SPF:s representanter i Hagastyrelsen: Gösta Rogdahl och Inga-Britt Odelgård, ersättare Lillemor Hillar (med biträde av Britta Aronsson).

FUNKTIONÄRER, KOMMITTÉER, KONTAKTPERSONER
Programkommitté: Sigurd Karlsson (sammankallande), Urban Lindh, Christer Asthede och Lena Johansson.
Hemsida: Urban Lindh
Rekrytering och PR: Sigurd Karlsson (sammankallande), Monica Lindgren och Britta Aronsson
Körsång och musik: Gösta Andersson, som på medlemsmöte i november avtackades för långvarig tjänst. Gösta har ersatts av Sven Rydgård.
Friskvård/vandringar: Lars-Erik Gustafsson och Britta Aronsson
Studiecirklar och kontakter med Studiefrämjandet Vuxenskolan: Britta Aronsson
Studiecirkel data: Maj-Lis Lundberg
Resor: Programkommittén (se ovan). Resorna arrangeras av Ingvars Resetjänst i Växjö.
Möteslotterier: Gunnel Petersson (sammankallande), Ingrid Nilsson, Ann-Kristin Johansson och Ulla Gustafsson
Boule: Kennedy Andersson
Bowling: Lennart Samuelsson och Bengt Johansson

Utskick till medlemmar: Inga-Britt Odelgård, Marianne Johansson, Ingrid Svensson och Monica Lindgren
Försäkringar: Lillemor Hillar och Monica Lindgren
Trafikfrågor: Åke Gustafsson
Medlemsregister: Monica Lindgren
Utskick av gratulationskort: Lars-Erik och Aina Gustafsson
Kurirer: Ett antal medlemmar svarar för utdelning av programblad m.m. till föreningens medlemmar. En uppdatering av kurirlistan har igångsatts under året.
Annonsering medlemsmöten: Lennart Samuelsson
Transportansvarig vid möten: Inga-Britt Odelgård och Gudrun Samuelsson
Hjärnkoll: Christer Asthede

Möteskommittéer och ansvariga i respektive kommitté:
Blädinge: Urban Lindh och Centrum: Anita o Sigurd Karlsson
Monica Wessfeldt-Berg Påvelsgård: Inger o Lars Hörberg
Haga: Gudrun o Lennart Samuelsson Kvenneberga: Britt-Marie o Rune Bengtsson
Hjortsberga: Elsa o Gösta Andersson Nordost: Berit o Christer Asthede
Hamrarna: Ingrid o Kjell Nilsson Lekarydsvägen, Lekaryd, Härlöv: Ingrid Svensson
Sydost: Christina Wiberg och och Marianne Gustafsson
Bengt Hallengren

Styrelsen: Under år 2019 har styrelsen haft 12 sammanträden. Mötesplats har varit Hagagården.
Styrelsen var representerad i den ordinarie distriktsstämman 2019-03-20. Styrelseledamöter har deltagit i kurser/träffar som arrangerats av distriktet.
Styrelsens skrivelse 2016 till Region Kronoberg ang. gratis alternativt lägre avgift för pensio-närer på länstrafikens bussar har, trots påstötning, ännu inte fått något tydligt svar.
Styrelsen har haft fortsatta diskussioner om vad som behövs för att få en bra medlemsverksamhet som har en bredd som tilltalar såväl den äldre medlemsgruppen som yngre seniorer. Styrelsen har, liksom år 2018, beslutat att till programkommitténs förfogande avsätta 10 000 kr till programverksamheten. En uppdatering av sammansättningen i de serveringsgrupper som ansvarar för dukning och servering på medlemsmöten har påbörjats under året. Styrelsens programkommitté har initierat bildandet av s.k. smörgåsgrupper som erbjuder serveringsgrupperna hjälp med att göra färdiga smörgåsar till kaffepausen på medlemsmöten. Vid årets slut hade det bildats två sådana grupper.
Nuvarande reseersättning med 18:50 per mil och övre beloppsgräns på 1 000 kr för skattefri ersättning till föredragshållare/underhållare på medlemsmötena har varit oförändrad sedan lång tid tillbaka. Styrelsen har beslutat att till distriktsstyrelsen överlämna frågan om eventuell höjning av reseersättningen respektive övre beloppsgränsen.
Den av styrelsen hösten 2018 tillsatta särskilda rekryteringskommittén har i samband med utskick av 2019 års vår- respektive höstprogram gjort två riktade utskick av programmen tillsammans med ett informativt brev till presumtiva medlemmar i åldern 66 - 69 år som bor i tre postnummerområden i Alvesta. Några av föreningens nya medlemmar kan antas ha inspirerats av utskicket.
Under hösten har representanter från styrelsen engagerats i fortlöpande överläggningar med Alvesta kommun angående den framtida användningen av Hagagården. I avvaktan på en slutlig överenskommelse gäller tidigare avtal fram till och med maj månad 2020.
Genom styrelsens representant och ersättare i kommunala pensionärsrådet (KPR) har frågor som rör kommunens äldreomsorg aktivt bevakats. Det har framför allt gällt omsorgsförvaltningens budget, personaltäthet och kvalitet i omsorgsverksamheten, samt kvaliteten på maten som lagas i äldreboendenas kök. De har också skrivit särskilda inlagor till kommunen om äldreomsorgen.
Även under 2019 har MajLis Lundberg varit med i distriktets Matpatrull som besöker äldreboenden i länets åtta kommuner för att undersöka och jämföra kvaliteten på mathållningen.

Medlemsmöten: Inklusive årsmötet har tio medlemsarrangemang hållits, med ett varierat innehåll av föredrag, musik- och sångunderhållning, förtäring, lotterier. Antalet medlemmar som kommit till medlemsmötena har varierat mellan 70 – 100.

Medlemsvård: Gratulationskort har skickats då medlemmar jubilerat med jämna år. Medlemmar som avlidit har hedrats med gåva till någon minnesfond.

Programblad: Programblad för vår- respektive höstaktiviteter har distribuerats till alla medlemmar.

Ekonomi: Angående föreningens ekonomi hänvisas till den ekonomiska redovisningen.
Medlemsavgiften för 2019 var 250 kr (avgiften är från och med 2019 höjd från 200 kr till 250 kr, enligt beslut av årsmötet i februari 2018).

Medlemsregister och hemsida: Det nya datasystemet för medlemsregistrering och webbsida fungerar allt bättre.

RAPPORTER FRÅN AKTIVITETER
Boule: Föreningens boulesektion har under det gångna året haft ett fantastiskt framgångsrikt år. Tillströmningen av träningsvilliga medlemmar har varit god både i Hagaparken och i Moheda Boulehall.
Kennedy Andersson, Bror Johansson och Ragnhild Larsson deltog i distriktsmästerskapet för mixlag i Ryssby och slutade på en hedersam tredjeplats. Två lag om vardera 8 spelare plus reserver deltog i distriktets seriespel, med över 200 SPF-spelare från hela länet. Föreningens "Bolerolag" bestående av Kennedy Andersson, Lars-Olof Johansson, Jerry Jonsson, Mladen Dugandzic, Bror Johansson, Gösta Karlsson, Åke Nilsson och Ann-Margreth Karlsson (reserver Ragnhild Larsson, Aarne Kostilainen och Lennart Olsson) vann sin serie och gick till finalspel i Växjö den 13 september. Laget stod slutligen som segrare och blev därigenom Kronobergsmästare.
I Alvesta kommunmästerskap deltog föreningen med ett antal lag. Våra boulespelare Sigvard Johansson och Bengt Bergh vann och är nu Kommunmästare fram till hösten 2020.
Flera lag har också under året deltagit i ett antal övriga tävlingar samt deltagit i ÅBY-serien under ledning av Ragnhild Larsson, med fina placeringar. Nu senast strax före jul stod Åke Nilsson och Ann-Margreth Karlsson som slutsegrare i en av årets sista tävlingar arrangerad i Växjö Boulehall.
Boulesektionen präglas av en fin gemenskap, entusiastisk social närvaro och tävlingsstundens allvar för dem som vill tävla. Vi hälsar därför fler medlemmar hjärtligt välkomna till våra träningar, för trevlig och kul boulesamvaro. Från januari – april träffas vi onsdagar kl. 09.30 i Moheda Boulehall, samåkning sker. I maj månad startar vi upp i Hagaparken, onsdagar kl. 10.00 och fredagar kl. 13.00. Bouleklot finns att låna. Har du frågor ring Kennedy 070-212 88 20 eller Sigvard 070-969 21 85, så hjälper vi dig att komma igång.

Bowling: Under 2019 har det varit 16 aktiva bowlare och någon reserv som ringts in vid behov. Under året har bowlarna träffats tolv gånger under vår och höst. Tyvärr har några valt att sluta inför den kommande säsongen, men vi hoppas att detta ska gå att lösa. Aktiviteten att spela bowling känns viktig, så vi hoppas verkligen att det tillkommer några nya som vill prova på. Under året fick vi en inbjudan från Markaryd, och vi ställde upp med ett lag som bestod av 6 personer. Tyvärr hamnade vi sist i turneringen, men alla var imponerade av den fina bowlinghallen, så dagen blev ändå lyckad. Vi ser fram emot säsong 2020, speltiderna är redan tecknade, så alla som vill testa på är välkomna.

Programkommittén: Styrelsen har som tidigare år uppdragit åt sin programkommitté att till styrelsen förbereda förslag angående programinnehåll vid månadsmötena. Kommittén består av fyra personer, varav tre är styrelseledamöter.
Programkommittén tog fram ett varierat mötesprogram för 2019. Hälften av medlemsmötena har varit i Alvesta församlingshem. Liksom tidigare år var det våffelfest i Kvenneberga bygdegård i mars, vårbuffé med festplanka i april, och i december var det julfest med julmatsbuffé och sångunderhållning på Hotell Rådmannen. I slutet av maj anordnades en hjälpmedelsmässa i Hagaparken. I augusti besöktes Rydaholms Bil- och Leksaksmuseum, och i november var det höstbio på Kulturens Hus i Alvesta med film om Moa Martinsson. Bland de underhållare och föredragshållare som medverkat på våra medlemsmöten kan nämnas: Mats Sturesson från Regionteatern, P-O Sjöberg med gäster, countrysångerskan Mona G, ungdomar från St Sigfrids folkhögskola som sjöng på julfesten, Lars Aldén som berättade om sin mormors matservering "Lilians Matsalar" i Alvesta åren 1942 - 1956, samt Kennedy Andersson och Sune Herbertsson som berättade om och visade bilder av gamla dansbanor, dansorkestrar och danskultur i Alvesta kommun. Berättelserna och bilderna var hämtade från den till julen 2018 färdigställda "Dansboken".

Bussresor: Föreningen anlitar från och med 2019 Ingvars Resetjänst i Växjö för bussresor. Den 13 november var det Travresa till V86 på Jägersro Malmö. Och den 7 december anordnades en resa till Eksjö Julmarknad, med jullunch på Eksjö stadshotell.

Vandringar: Också under 2019 har vandringarna under vår och höst varit mycket uppskattade och välbesökta – mellan 30 till 40 deltagare vid varje tillfälle. Platserna för vårens vandringar 8/4 – 20/5 var Skolskogen i Vislanda, Hissö, Osaby, Härlöv, Målaskog och Snugge. Höstens vandringar 26/8 – 30/9 var i Moheda, Rydaholm, Rusarebo äng i Bor, Växjösjön runt, Brantåsa och säsongsavslutning i Hagaparken med tipspromenad.

Studiecirklar/kurser: Studiecirklar sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Under året har det varit två bokcirklar.
Våra medlemmar har även haft möjlighet att anmäla sig till SeniorNet Växjös vår-och höstkurser i dator- och mobiltelefonanvändning.

Hjärnkoll: Från vår förening anmälde sig ett lag till årets Hjärnkoll. I de tre deltävlingarna på distriktsnivå tog sig laget tyvärr inte till den slutliga omgången. Distriktsvinnare blev ett lag från Ljungby.

Sång och musik: Kören och musikerna övade under vårterminen varannan torsdag kl. 10.00 i Hagagården. Under hösten har övningstillfällena som regel varit varannan tisdag kl. 10.30 under ledning av vår nye ledare Sven Rydgård. Viss planering m.m. har skett hemma hos Jerry och Birgit Johnsson. Medverkan har under året skett i någon eller några av Alvesta församlings kyrkor, samt med underhållning på kommunens äldreboenden och på Solgården i Gemla.
Gösta Andersson avtackades på medlemsmötet i november för sitt mångåriga arbete med att planera och leda vår förenings sång- och musikverksamhet. Även Jerry Jonsson avtackades för sin under många år stöttande roll i sångkören och musikgruppen. Gösta Andersson har sedan hösten ersatts av Sven Rydgård.

Lotterikommittén har på ett förtjänstfullt sätt ombesörjt att lotteriet på medlemsmötena haft många bra vinster. Restaurang Mango har bidragit med lunchkuponger. ICA Supermarket i Alvesta bidrog med matvaror till varukorgar som lottades ut på ett extra lotteri på julfesten i december.

Ordföranden har ordet: Verksamhetsåret 2019 har präglats av många aktiviteter i de olika kommittéerna och grupperna. Flera har deltagit i kurser och konferenser som anordnats på förenings- och distriktsnivå.
Styrelsen har under året arbetat med frågan om Hagagårdens fortsatta användning. Hagagården, eller rättare sagt Pensionärernas Hus, ägs av Alvesta kommun. Jag tycker det är viktigt att pensionärsorganisationerna har tillgång till egna lokaler. Hagagården fyller väl den funktionen.
En annan fråga som styrelsen arbetar med är matfrågan på kommunens äldreboenden.

Vi har inte lyckats öka antalet medlemmar. Medlemsrekryteringen är en fortsatt viktig fråga för styrelsen.

Jag vill tacka styrelsen och medlemmarna för det gångna verksamhetsåret 2019.

Lars-Erik Gustafsson
Ordförande

Alvesta i januari 2020

Lars-Erik Gustafsson Monica Lindgren Lillemor Hillar
Ordförande Vice ordförande Kassör

Monica Wessfeldt-Berg Maj-Lis Lundberg Sigurd Karlsson
Sekreterare Ledamot Ledamot

Urban Lindh Britta Aronsson Christer Asthede
Ledamot Ledamot Ledamot

****

****

  SPF Seniorerna Alvesta
Verksamhetsplan 2020
Verksamhetsplanen är baserad på de prioriterade aktiviteter som beslutats på förenings-, distrikts- och förbundsstämmor. Till grund ligger också den erfarenhet som föreningen har samt medlemsönskemål.
Vi skall arbeta med följande prioriterade frågor:
- deltaga i av distriktet planerade aktiviteter
- bedriva ett effektivt styrelsearbete vid planerade tio sammanträden
- anordna tio intressanta medlemsmöten med varierande innehåll och aktuell information
- bedriva en aktiv medlemsrekrytering
- öka vårt medlemsantal
- ligga i framkant beträffande digital intern kommunikation och de ekonomiska rutiner som förbundet erbjuder
- upprätthålla vår höga status på hemsidan
- arbeta med kurirer, kommittéer och arbetsgrupper som kan tillsättas för en viss fråga.
Vi skall bedriva följande aktiviteter:
Boule, bowling, vandringar, resor, studiecirklar, sång och musik, deltagande i Hjärnkoll.

Alvesta januari 2020
Styrelsen

****

****

Ekonomisk analys av verksamheten, Budget 2020

INTÄKTER

2019 2018 2020
Medlemsavgifter 10 950:00 6 090:00 10 000:00
Månadsmöten 49 924:00 55 061:00 55 000:00
Lotteri 13 865:00 13 400:00 18 000:00
Kulturbidrag 4 801:00 1 600:00 3 000:00
Summa 79 540:00 76 151:00 86 000:00

UTGIFTER
Månadsmöten 48 312:00 44 115:00 49 000:00
underhållning 13 700:00 7 990:00 10 000:00
Lokalhyror 5 200:00 3 000:00 5 000:00
Annonser 9 222:00 4 429:00 5 000:00
Medlemsresor - 3 325:00 2 500:00
Trycksaker - 1 792:00 1 500:00
Reseersättning 3 060:00 2 322:00 2 000:00
Sponsring 1 400:00 1 400:00 1 400:00
Medlemsvård 1 700:00 1 100:00 1 000:00
Div. Kostnader 3 323:00 3 389:05 3 000:00
Adm. kostnader 2 324:00 1 799:95 2 000:00
Porto 1 733:00 1 795:00 2 000:00
Bankavgift 927:00 900:00 927:00
Värdeminskning 476:64
Summa 91 377:64 77 357:00 85 327:00
Underskott/
överskott

-11 837:64 -1 206:00 +673:00
Summa 79 540:00 76 151:00 86 000:00
Budgeten är baserad på nuvarande medlemsantal 330, därav 23 hedersmedlemmar

För en mer lättläst vy av budget liksom av övriga handlingar innan årsmötet var vänlig kontakta:

Monica Wessfeldt-Berg       ramsakra@hotmail.com

eller

Lars.Erik Gustafsson          larsegusta@gmail.com