Bygg tillgängligt och prisvärt

2016-02-25
Seniorer ska stödjas att skaffa sig en lämplig bostad eller ha kvar sin gamla. Samtidigt ska kommunernas möjligheter att möta behovet av bostäder för äldre förbättras. Så kan förslagen i utredningen om bostäder för äldre sammanfattas. SPF Seniorerna har nu svarat på Regeringskansliets remiss och stödde helhjärtat de omfattande förslagen. På några punkter gick SPF Seniorerna längre än utredaren föreslagit.

Utredningen föreslog ett paket med åtgärder för att

- förbättra tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet,

- få fram fler bostäder för äldre, även på svaga marknader, med fokus på boendeformer som ger möjligheter till gemenskap,

- underlätta för seniorer att flytta till - eller bo kvar i – en bostad som går att åldras i, samt att

- främja forskning och annan kunskapsutveckling kring tillgänglighetsfrågor och gemenskap i boendet.

I dag är fastighetsägare och näringsidkare skyldiga att undanröja enkelt avhjälpta hinder inom vissa begränsade områden. Utredningen föreslog att den skyldigheten skulle utökas till fler områden. SPF Seniorerna stöder förslaget och föreslår dessutom att lagkravet utsträcks till allmän platsmark.

För att kunna få bostadstillägg kräver dagens regler att senioren har låg inkomst, begränsade tillgångar och en bostadsutgift på upp till 5 000 kronor i månaden. Utredningen föreslog att boendeutgiftstaket höjs till 7 300 kronor. SPF Seniorerna stöder förslaget och föreslår därutöver att taket för boendeutgifter fortsätter att höjas gradvis framöver.

Som bakgrund till förslaget presenterade utredningen en analys av bostadsbehovet. Utredningen konstaterade att antalet unga kommer att minska, medan åldersgruppen 65+ kommer att öka med över 30 000 personer om året. År 2030 kommer det att finnas bortåt en halv miljon fler invånare över 65 år – men tusen färre i åldern 20-29.

Läs yttrandet i sin helhet här